EN TH

ข่าว

โครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ

BackJul 23, 2019

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน TTA ร่วมกันทำบุญกุศล ด้วยการระดมทุนเพื่อไถ่ชีวิตโคและกระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์ ปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 23 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา เพื่อมอบให้แก่โครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ เพื่อเกษตรกร ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรยากจนที่ไม่มีโค-กระบือ เป็นของตนเอง โดยการแบ่งเบาภาระค่าเช่า หรือดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสได้เป็นเจ้าของโค-กระบือ เพื่อใช้แรงงานต่อไป