EN TH

ข่าว

ผู้บริหารและพนักงาน TTA ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยห้วใจ

BackMay 05, 2019

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นมงคลยิ่ง และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการสวมเสื้อสีเหลืองประทับตราสัญลักษณ์ฯ รวมพลังเป็นจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" แจกข้าวเหนียวปลาหมึกย่าง จำนวน 15,000 ชุดขนมปังสังขยา จำนวน 10,000 ชุด เครื่องดื่มน้ำลำไยสกัดเข้มข้น P80 nutri drink จำนวน 200,00 ขวด และเครื่องดื่มน้ำลำไยคาร์บอเนตจำนวน 5,000 ขวด ให้แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ฯ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562