EN TH

ข่าว

TTA มอบรถวีลแชร์ให้ผู้พิการ

BackAug 10, 2018

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA นำโดย นายสมชาย อภิญญานุกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้การสนับสนุน“โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” ของมูลนิธิคนพิการไทย โดยมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิก มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปมอบต่อให้คนพิการไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น