EN TH

  • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
  • นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
  • นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
  • นายซิกมันต์ สตรอม
  • นาย เดวิด อึ้ง
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 นอกจากนี้ปัจจุบัน นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของคุณประยุทธ มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริยังดำรงกรรมการบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าของบริษัท เนสท์เล่ เอสเอ สวิตเซอร์แลนด์ผู้ผลิตเนสกาแฟ รองประธานกรรมการบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารของบริษัท เลควูด คันทรีคลับ จำกัด นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน และปริญญาตรี สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ค จากประเทศสหรัฐอเมริกา นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น DAP 30/2004 ในปี 2547 และหลักสูตร Directors Certification Program รุ่น DCP 53/2005 ในปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ประวัติของ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คณะกรรมการ”
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงินและบัญชี
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นายไกรลักขณ์เป็นผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในสายงานวาณิชธนกิจและการลงทุนเป็นเวลากว่า 10 ปี เคยร่วมงานกับธนาคารสัญชาติไทยและต่างชาติในการช่วยเพิ่มมูลค่าขององค์กรให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบรวมกิจการและการระดมเงินทุน โดยล่าสุด ก่อนเข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นายไกรลักขณ์ เคยดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในช่วงระหว่างปี 2554-2556 และยังเคยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Asian Best CFOs จากนิตยสาร Corporate Governance Asia เมื่อปี 2555

นายไกรลักขณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการเงินจาก New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงินจาก Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายเดวิด อึ้ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการลงทุน
นายเดวิด อึ้ง เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ด้วยประสบการณ์จากสายงานอุตสาหกรรมการเงิน โดยมีประสบการณ์ ด้านตลาดทุนที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี นายเดวิด อึ้ง เคยดำรงตำแหน่ง Head of Institutional Equities ของ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศสิงคโปร์ และก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารให้กับ Goldman Sachs โดย เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทต่างๆ ตั้งแต่กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ไปจนถึงธนาคารระดับ ภูมิภาค โดยนายเดวิด อึ้ง เคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับ Ernst & Young ในกัวลาลัมเปอร์

นายเดวิด อึ้ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยลินคอร์น ประเทศนิวซีแลนด์ และยังได้รับคุณวุฒิ CFA ® Charter จากสถาบัน CFA Institute ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

นายซิกมันต์ สตรอม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจเดินเรือและขนส่ง
นายซิกมันต์ สตรอม มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 37 ปี ในธุรกิจเดินเรือและขนส่ง อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารคลังสินค้า การเดินเรือ และขนส่งทางเรือ ในประเทศแถบอินโดจีนอีกด้วย นายซิกมันต์ ร่วมงานกับกลุ่ม TTA มาเป็นเวลากว่า 12 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา ได้สร้างผลการดำเนินงานที่ดีเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะการทำงานในตำแหน่งประธานบริษัท บาคองโค ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยรายใหญ่ในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนนั้น มีผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา มีประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างประเทศมากกว่า 25 ปี ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าปลีก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังเคยใช้ชีวิตและปฏิบัติงานในต่างประเทศมาแล้วถึง 4 ประเทศด้วยกัน โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บริหารอาวุโสจนถึงระดับกรรมการด้านการเงินและการปฏิบัติการ โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ คือ กรรมการบริหารด้านการเงินของ บริษัท จินดัล สเตนเลส จำกัด ซึ่งก่อนหน้านี้ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน คือ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)) ทั้งยังเคยร่วมงานกับ โดล ฟู้ด อิงค์ และเคยร่วมงานกับ ซีเกท เทคโนโลยี

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการค้า และได้รับวุฒิการเป็นผู้สอบบัญชีสอบบัญชีชั้นสูง Fellow Chartered Accountant (FCA) นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ก่อนเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ นายกมลสุทธิ์ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป อีกทั้งยังเป็น CEO และผู้ก่อตั้ง มูเกนได เทมปุระและซูชิบาร์ ซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ทั้งนี้ นายกมลสุทธิ์ เริ่มต้นชีวิตการทำงานในสายงานวิเคราะห์การตลาดกับบริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด เป็นเวลาหลายปี ก่อนจะย้ายไปร่วมงานกับ บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในสายงานวาณิชธนกิจ และตำแหน่งล่าสุดคือ รองประธานกลุ่มพัฒนาธุรกิจ

นายกมลสุทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จากมหาวิทยาลัยแมสซาจูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา