EN TH

เครื่องคำนวณ การลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 17 กันยายน 2564 16:35

ตัวย่อหุ้น: TTA สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 15.40 ปริมาณซื้อขาย: 12,524,400
เปลี่ยนแปลง: -0.10 % เปลี่ยนแปลง: -0.65
ช่วงห่างจำนวนวัน: 15.30 - 15.60 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 2.72 - 19.50

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)