EN TH

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยกลุ่มบริษัท ที่ให้บริการโลจิสติกส์ โดยมีธุรกิจสำคัญสองธุรกิจ คือ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ("UMS") ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 90.1% และ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("PMTA") ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 67.4%

ธุรกิจปุ๋ยและคลังสินค้า

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบาคองโค จำกัด ("บาคองโค") และบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงค์โปร์) พีทีอี แอลทีดี หรือ ("PMTS") 100%"

บาคองโค ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร และธุรกิจให้เช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าในประเทศเวียดนาม ในขณะที่ PMTS ให้บริการจัดซื้อจัดหาส่วนผสมของสารอาหารหลัก ที่ใช้สำหรับผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตรให้กับบางคองโค

บาคองโค เป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK รายใหญ่ที่สุด และนับเป็นผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามด้วย ซึ่งมีกำลังการผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตรรวมอยู่ที่ประมาณ 450,000 เมตริกตันต่อปี

ปัจจุบัน บาคองโคจำหน่ายปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK มากกว่า 95 สูตร ซึ่งเหมาะสำหรับพืชแต่ละชนิด เช่น กาแฟ ข้าว ยางพารา ผัก และพืชผลอื่นๆ บาคองโคได้พยายามเพิ่มยอดขายต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างชื่อเสียงอย่างแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ "Stork" ของบาคองโคในตลาดแอฟริกา ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่โรงงาน

บาคองโค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Phu My I ในเขตพื้นที่ Ba Ria Vung Tau ทางตอนใต้ของเวียดนาม ซึ่งอยู่ห่างจากนครโฮจิมิน์ ประมาณ 70 กิโลเมตร นิคมอุตสาหกรรม Phu My I เป็นศูนย์กลางการส่งออกทางตอนใต้ ทำให้บาคองโค ได้รับประโยชน์จากความต้องการบริการเช่าพื้นที่เพื่อเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบก่อนการส่งออกไปยังท่าเรือหรือสถานที่ต่างๆ

ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (UMS) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย UMS ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าถ่านหินและบริการโลจิสติกส์แบบ "จากต้นทางถึงปลายทาง" (end-to-end) และ"ตรงต่อเวลา" (just-in-time) ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลัก

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีท่าเทียบเรือที่ให้บริการโลจิสติกส์การขนส่งทางเรือและคลังสินค้า ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรสาคร (สวนส้ม) และ อยุธยา (นครหลวง)

ธุรกิจบริการหน้าท่า

ในปี 2553 โซลีอาโด ได้ลงทุนใน บาเรียเซเรส โดยซื้อหุ้นร้อยละ 20 จาก Yara Asia Pte. Ltd. บาเรียเซเรส คือ เจ้าของและผู้บริหารจัดการท่าเรือ Phu My ในเวียดนามใต้ท่าเรือ Phu My ตั้งอยู่ที่แม่น้ำ Thi Vai ซึ่งมีความยาวประมาณ 17 ไมล์จากทะเลเปิด และอยู่ติดกับอุตสาหกรรม Phu My ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามสำหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรถ่านหิน และปุ๋ย ซึ่งสามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ 7 ล้านตันต่อปี บาเรียเซเรส ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือขนาด 453 เมตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้รับใบอนุญาตให้สามารถรองรับเรือสินค้าทั่วไปจากทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่มีขนาดความยาวได้ถึง 12 เมตร และมีน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 80,000 เดทเวทตัน โดยสามารถรองรับ ได้ทั้งเรือประเภท Handymax, Supramax และ Panamax โดยไม่ต้องใช้เรือขนส่งขนาดเล็ก (Lighters) ในการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือใหญ่ก่อนเข้าท่า

ธุรกิจจัดหาอุปกรณ์บนเรือ บริการโลจิสติกส์และธุรกิจขนถ่ายสินค้า

บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ("CMSS") ซึ่ง TTA ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้บนเรือและบริการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการดูแลสินค้าระหว่างขนส่ง เช่น ไม้รองค้ำสินค้า การจัดหาอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า การให้บริการ ตรวจนับสินค้า ให้บริการรถยกสินค้า การใช้เช่าพื้นที่จัดเก็บ สินค้า รวมถึงการบริหารและการกระจายการส่งสินค้าในประเทศไทยนอกจากนี้ CMSS ยังให้บริการด้านการขนส่งสินค้าขึ้น /ลงเรือบรรจุและขนส่งสนิ ค้าไปยังเรือและผู้รับปลายทางอีกด้วย

ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด ("GTL") ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทร่วมทุน 3 ฝ่าย คือ TTA, นายลาร์ส ชาเวสตรอร์ม และ บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ("GAC") ซึ่ง TTA ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 51 GTL เป็นเจ้าของคลังเก็บสินค้าขนาด 10,000 ตารางเมตร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ประเทศไทย เพื่อให้บริการโลจิสติกส์ และให้เช่าคลังเก็บสินค้าขนาด 6,000 ตารางเมตรในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ประเทศไทย

GTL ให้บริการโลจิสติกส์กับบุคคลภายนอก ("3PL") ซึ่งดูแลเกี่ยวกับคลังเก็บสินค้า การจัดการคลังเก็บสินค้า และการกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศและลูกค้าข้ามชาติ ทั้งนี้ GTL มีตลาดกลุ่มลูกค้าเฉพาะ และทำสัญญาทั้งระยะกลางถึงระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือกแล้ว

แวะเยี่ยมชมบริษัทในเครือฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน

  • ธุรกิจจัดหาอุปกรณ์บนเรือ โลจิสติกส์ ธุรกิจขนถ่ายสินค้า และธุรกิจขนส่งสินค้า
  • การบริหารท่าเรือ
  • ธุรกิจปุ๋ย
  • ธุรกิจโลจิสติกส์
    ถ่านหิน