EN TH

คณะผู้บริหาร

  • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
  • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
  • นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
  • นายคทารัฐ สุขแสวง
  • นายซิกมันต์ สตรอม
  • นายวินเซ็นต์ เซียว
  • นายสมชาย อภิญญานุกุล
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ตำแหน่ง :
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 6 พฤศจิกายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ) : 22.27 (รวมจำนวนหุ้นที่ถือผ่านคัสโตเดียนแล้ว)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
พี่ชายของนางสาวอุษณา มหากิจศิริ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริหารบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ปัจจุบัน นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของคุณประยุทธ มหากิจศิริ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ยังดำรงกรรมการบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าของบริษัท เนสท์เล่ เอสเอ สวิตเซอร์แลนด์ผู้ผลิตเนสกาแฟ กรรมการบริหารของบริษัท เลควูด คันทรีคลับ จำกัด

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน และปริญญาตรี สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ค จากประเทศสหรัฐอเมริกา นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น DAP 30/2004 ในปี 2547 และหลักสูตร Directors Certification Program รุ่น DCP 53/2005 ในปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
ตำแหน่ง :
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 พฤษภาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ) : 4.44

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
น้องสาวของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และคู่สมรสของนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 นอกจากนี้ ปัจจุบันคุณอุษณายังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของคุณประยุทธ มหากิจศิริ กรรมการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการบริษัท เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น DAP 30/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2547

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ตำแหน่ง :
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 13 พฤษภาคม 2558 (วันที่ได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัท : 22 เมษายน 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ) : 0.003 (ถือหุ้นผ่าน Thai NVDR)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา มีประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างประเทศมากกว่า 25 ปี ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าปลีก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังเคยใช้ชีวิตและปฏิบัติงานในต่างประเทศมาแล้วถึง 4 ประเทศด้วยกัน โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บริหารอาวุโสจนถึงระดับกรรมการด้านการเงินและการปฏิบัติการ โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ คือ กรรมการบริหารด้านการเงินของ บริษัท จินดัล สเตนเลส จำกัด ซึ่งก่อนหน้านี้ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน คือ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)) ทั้งยังเคยร่วมงานกับ โดล ฟู้ด อิงค์ และเคยร่วมงานกับ ซีเกท เทคโนโลยี ปัจจุบัน นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการค้า และได้รับวุฒิการเป็นผู้สอบบัญชีสอบบัญชีชั้นสูง Fellow Chartered Accountant (FCA) นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ หลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 49/2559จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายคทารัฐ สุขแสวง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มิถุนายน 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปี 2536-2538)
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2527-2530)
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3924

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2564 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2557 - 2558 : ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์
2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2540 - 2556 : Country Controller, APL Liners & APL Logistics Thailand Ltd.
2537 - 2539 : Country Controller บริษัท เพ็นน์ เอเซีย จำกัด
2534 - 2536 : Project Finance Mgr., บริษัท ไทยน๊อคซ์ สตีล จำกัด
2532 - 2533 : Assistant Auditor, SGV Nathalang & Arthur Andersen Ltd.
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
ตำแหน่ง :
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 สิงหาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ) :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : 4.44
รวม : 4.44

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
คู่สมรสของคุณอุษณา มหากิจศิริ

นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 นอกจากนี้นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสียังดำรงตำแหน่ง Chief Business Development Officer บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ดำรงตำแหน่ง CEO/Founder บริษัท มูเกนได จำกัด, เคยดำรงตำแหน่ง Vice President: Business Development บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และเคยดำรงตำแหน่ง Marketing Analyst บริษัท กรีนสปอต จำกัด นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี จบปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแมสซาจูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตร Director General สภาเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Basin Economic Council : PBEC) 2545 - 2547

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ประวัติของ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คณะกรรมการ”
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงินและบัญชี
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นายไกรลักขณ์เป็นผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในสายงานวาณิชธนกิจและการลงทุนเป็นเวลากว่า 10 ปี เคยร่วมงานกับธนาคารสัญชาติไทยและต่างชาติในการช่วยเพิ่มมูลค่าขององค์กรให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบรวมกิจการและการระดมเงินทุน โดยล่าสุด ก่อนเข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นายไกรลักขณ์ เคยดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในช่วงระหว่างปี 2554-2556 และยังเคยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Asian Best CFOs จากนิตยสาร Corporate Governance Asia เมื่อปี 2555

นายไกรลักขณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการเงินจาก New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงินจาก Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายวินเซ็นต์ เซียว
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 19 กันยายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายวินเซ็นต์ เซียว ได้เข้าร่วมงานกับ TTA ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฏหมายและบริหารงานต่างประเทศ ทั้งยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานฝ่ายปฏิบัติการที่บริษัทเมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 58.22 และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ โดยในระหว่างที่ร่วมงานกับบริษัทเมอร์เมด นายวินเซ็นต์ได้รับผิดชอบในหลายบทบาทหน้าที่ ได้แก่ General Management, Head of Legal, Corporate Strategy , Investor Relations, Enterprise Risk Management และ Company Secretary โดยก่อนหน้านั้นนายวินเซนต์เคยร่วมงานกับบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต ประเทศไทย เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส และเคยร่วมงานกับ Ferrier Hodgson Co., Ltd. ในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส (กฏหมาย) และ Effective Planners Co., Ltd. ในตำแหน่ง Plan Administrator ให้กับ Thai Petrochemical Industry Plc. นอกจากนี้ยังเคยร่วมงานกับบริษัท Deacons Graham & James ในตำแหน่ง Corporate and Government Lawyer ประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

นายวินเซ็นต์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพาณิยศาสตร์ สาขาการบัญชี และปริญญาตรีด้านกฎหมาย (เกียรตินิยม) จาก Australian National University ประเทศออสเตรเลีย และสำเร็จการศึกษาระดับบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (M.B.A.) ด้าน Oil and Gas Management จาก Curtin University ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Aberdeen Business School รวมถึงสำเร็จการศึกษาระดับบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) ด้าน Corporate Law and Governance จาก University of South Australia นอกจากนี้นายวินเซ็นต์ยังสำเร็จการศึกษาระดับ Global Executive M.B.A. จาก INSEAD Business School ทั้งยังผ่านการอบรมหลักสูตร Barrister-at-Law & Solicitor จากประเทศออสเตรเลียและ Solicitor จากประเทศอังกฤษและเวลส์ รวมถึงหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 175/2556 และหลักสูตร Diploma of Director Examination Program รุ่น 38/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

นายซิกมันต์ สตรอม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-อะโกรและโลจิสติกส์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 6 พฤษภาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ) : 0.008

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายซิกมันต์ สตรอม มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 37 ปี ในธุรกิจเดินเรือและขนส่ง อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารคลังสินค้า การเดินเรือ และขนส่งทางเรือ ในประเทศแถบอินโดจีนอีกด้วย นายซิกมันต์ ร่วมงานกับกลุ่ม TTA มาเป็นเวลากว่า 12 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา ได้สร้างผลการดำเนินงานที่ดีเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะการทำงานในตำแหน่งประธานบริษัท บาคองโค ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยรายใหญ่ในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนนั้น มีผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง

นายสมชาย อภิญญานุกุล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายสมชาย อภิญญานุกุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล และได้เข้าร่วมงานกับ TTA ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท สยามทาโก้ จำกัด และบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนเข้าร่วมงานกับ TTA นายสมชาย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอคโค่ ประเทศไทย ผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล (โรงงาน สระบุรี) บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวงไทย จำกัด มหาชน และ ผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟาบริเนท ประเทศไทย

นายสมชาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโทสาขา International Business จากมหาวิทยาลัย Swinburne University of Technology เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และได้ผ่านการอบรม ในหลักสูตร The Predictive Index System ประเทศสิงคโปร์ HRMS Seminar กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และ PMAT ประเทศไทย นอกจากนี้ นายสมชาย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 160/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย