EN TH

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ (IROs)

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานของนักลงทุนสัมพันธ์ด้านการเปิดเผยข้อมูล การรักษาข้อมูลภายใน และการปฏิบัติหน้าที่ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ต้องยึดมั่นตามแนวปฏิบัติ ดังนี้