EN TH

วิสัยทัศน์


 • ค่านิยมองค์กร
 • พันธกิจ
 • วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
TTA จะก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำของเอเชีย
ที่ได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือมากที่สุด ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่ดี
ในทุกแง่มุมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ เราจึงได้กำหนดพันธกิจในการก้าวเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวไว้ 4 ด้านดังนี้

 • ก่อประโยชน์สูงสุดให้กับมูลค่าการลงทุนของผู้ถือหุ้น
 • สร้างและดูแลให้กิจการที่เราเข้าไปลงทุนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • กำหนด กรอบการลงทุน การบริหารจัดการ และการขยายกิจการในพอร์ตการลงทุนให้ชัดเจน
 • คืนกลับสู่สังคม
ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมหลักขององค์กร คือหลักปฏิบัติที่พนักงานทุกคนควรมี ควรยึดถือ เพราะพวกเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ในตัว เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านที่วางไว้ได้

 • คุณธรรม
 • จิตสำนึกของการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • ความเป็นเลิศ
 • การยึดมั่นในพันธะ