EN TH

ข่าว

ฝึกอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการ

กลับหน้าข่าว 29 ตุลาคม 2557

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เช่นการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน