EN TH

ข่าว

ผู้ถือหุ้น TTA อนุมัติแผนเพิ่มทุน

กลับหน้าข่าว 31 มกราคม 2557

กรุงเทพ 31 มกราคม 2557 - ผู้ถือหุ้นของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ได้พร้อมใจกันเทคะแนนเสียงกว่าร้อยละ 90 อนุมัติแผนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับระดมเงินทุนจำนวน 4,173 ล้านบาท เพื่อขยายกองเรือสำหรับธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง ในการผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้

ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ TTA เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1,132,806,419 บาท เป็น 1,544,105,835 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 298,110,588 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TTA-W4) อีก 99,370,196 หน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (10:3:1) ในราคา 14 บาท ซึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได้สูงถึง 50% ของหุ้นเดิม ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ TTA-W4 จะมีอายุ 3 ปีในราคาแปลงสิทธิที่ 18.50 บาทต่อหุ้น

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TTA กล่าวว่า “คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นในการอนุมัติแผนเพิ่มทุนเพื่อความเติบโตของ TTA มากมายเช่นนี้ แผนการลงทุนที่เราวางไว้ จะเป็นการสร้างความเติบโตให้กับทุกหน่วยธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ซึ่งเริ่มมองเห็นสัญญาณฟื้นตัวของตลาดแล้ว เนื่องจากราคาเรือมือสองได้เริ่มปรับตัวขึ้น ส่วนธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งแก่ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก็มีความจำเป็นต้องได้รับเงินทุนสนับสนุนเนื่องจากธุรกิจกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ในขณะที่กิจการปุ๋ยและคลังสินค้าในเวียดนามก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน”

ทั้งนี้ วาระสำคัญอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในการประชุมใหญ่ฯ ประกอบด้วย การรับทราบแผนการนำบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัทปุ๋ยในเวียดนาม การอนุมัติการเปลี่ยนรอบบัญชีจาก 1 ตุลาคม สิ้นสุด 30 กันยายน มาเป็นเริ่มวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี การอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2556 รวมถึงการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอแน็งเป็นกรรมการใหม่ ส่วนนายสันติ บางอ้อ และ นายอีฟ บาบิว กรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

Attachments

  • 20140131-TTA-PR01-TH.pdf (Size: 102,324 bytes)