EN TH

ข่าว

TTA เตรียมเสนอ PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลับหน้าข่าว 19 ธันวาคม 2556

กรุงเทพ 19 ธันวาคม 2556 – บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ประกาศแผนการนำบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ PMTA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นทั้งหมดในตอนนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดย PMTA วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 35,420,000 หุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ TTA และหากยังคงมีหุ้นเหลือก็จะนำเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557

บริษัทย่อยหลักของ PMTA คือ บริษัท บาคองโค จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ TTA ได้ซื้อกิจการเข้ามาเมื่อปี 2552 ทั้งนี้ ผลประกอบการของบาคองโค ในรอบปีบัญชี 2556 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีกำไรสูงจำนวนถึง 253 ล้านบาท โดยมีรายได้จำนวนทั้งสิ้น 3,229 ล้านบาท

การตัดสินใจนำ PMTA เข้าจดทะเบียนใน SET เพื่อเป็นการดึงเอามูลค่าตามราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นของบาคองโคออกมา และเป็นยังการจัดหาช่องทางในการเข้าหาแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับบาคองโค ปัจจุบัน บาคองโค เป็นบริษัทปุ๋ยที่มียอดการผลิตสูงสุดเป็นอันดับสอง ในขณะที่มีผลกำไรมากที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ บาคองโคยังมีธุรกิจรองที่ให้บริการเช่าคลังสินค้า ซึ่งสามารถสร้างรายได้ในปี 2556 สูงขึ้นกว่าปีก่อนถึงสองเท่า

ตามแผนการยื่นจดทะเบียนฯ ครั้งนี้ PMTA วางแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 931 ล้านบาท เป็น 1,012 ล้านบาท โดยจะเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญจาก 93,100,000 หุ้นซึ่งราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 101,200,000 หุ้นที่ราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท PMTA จะนำเสนอขายหุ้นสามัญใหม่จำนวน 8,100,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของ PMTA ที่ถือโดย TTA จำนวน 27,320,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของ TTA ได้มีสิทธิ์ซื้อก่อน โดยจะเป็นการจัดสรรให้ตามสัดส่วนหุ้นที่ตนเองมีอยู่ใน TTA โดยหากมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อ ก็จะนำเสนอต่อประชาชนทั่วไปในราคาเดียวกัน ซึ่งหลังจากการนำ PMTA เข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์แล้ว สัดส่วนการถือครองหุ้นของ TTA ใน PMTA จะลดลงจาก 100% เป็น 65% ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาเสนอขายหลักทรัพย์จะมีการประกาศให้ทราบต่อไป

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ว่าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TTA กล่าวว่า “การนำ PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับพัฒนาการความก้าวหน้าของ TTA โดย PMTA จะกลายเป็นบริษัทในเครือที่เป็นบริษัทจดทะเบียนลำดับที่สามของ TTAหลังจากประสบความสำเร็จกับการนำบมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อปี 2550 และการเข้าซื้อ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส การให้สิทธิพิเศษกับผู้ถือหุ้นของ TTA จองซื้อก่อน เป็นความตั้งใจของบริษัทที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือได้มีโอกาสร่วมลงทุนในบริษัทบาคองโค ซึ่งเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมี และให้บริการโลจิสติกส์สัญชาติเวียดนาม ในขณะเดียวกัน ก็เพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่จะเกิดจากการลดสัดส่วนทุนของ TTA ให้กับผู้ถือหุ้นอีกด้วย ผมมั่นใจว่า การดำเนินการนี้จะช่วยปลดล็อคมูลค่าที่แท้จริงของบาคองโค และทำให้บาคองโคมีแหล่งเงินทุนสำหรับการเติบโตต่อไป”

นอกเหนือจาก TTA จะได้รับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนในบาคองโคแล้ว PMTA ยังจะได้เงินทุนเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 8,100,000 หุ้น เพื่อไปช่วยสนับสนุนการลงทุนขยายกิจการในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้าที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นเงินทุนสำหรับขยายการส่งออกปุ๋ยไปยังต่างประเทศของบาคองโคอีกด้วย

นายเฉลิมชัย กล่าวสรุป “การดำเนินการในวันนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบาคองโคให้มีเงินทุนขยายกิจการโดยไม่ต้องพึ่งพา TTA ทำให้บาคองโคเป็นบริษัทที่พร้อมจะเติบโตด้วยตนเอง ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนเวียดนามใต้ยังคงเป็นส่วนสำคัญของสำหรับพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ TTA และเรามั่นใจว่า การมีความคล่องตัวทางการเงินจะช่วยให้บาคองโคทำให้ผลงานโดยรวมดีขึ้น เนื่องจากภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ เราจะมีแหล่งเงินทุนที่คอยช่วยสนับสนุนการทำงานของบาคองโคมากขึ้น”