EN TH

ข่าว

TTA ประกาศจ่ายปันผลพิเศษระหว่างกาล ในรูปแบบหุ้นปันผล

กลับหน้าข่าว 06 ธันวาคม 2555

กรุงเทพ 6 ธันวาคม 2555 – โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษระหว่างกาล ในรูปของหุ้นปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 โดยเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในสัดส่วน 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 โดยมตินี้จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555

“ในขณะที่บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการระดมทุน เนื่องจากมีจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสมในธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และโอกาสในการขยายธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งแก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จึงอาจจะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานในปีนี้” ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) กล่าว “ถึงแม้ว่าผลประกอบในปี 2555 จะเป็นผลขาดทุนสุทธิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากการบันทึกรายการพิเศษทางบัญชีหลายรายการ แต่อย่างไรก็ดีพัฒนาการของสองธุรกิจหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โทรีเซน ชิปปิ้ง และเมอร์เมด มาริไทม์ มีพื้นฐานการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับแนวโน้มของธุรกิจที่น่าจะฟื้นตัวกลับมาในปี 2556 แล้ว คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ ผู้ถือหุ้น”

การจ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน 25:1 นี้ คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 4% จากการคำนวณราคาหุ้นในช่วง 15 วันที่ผ่านมาที่มีราคาเฉลี่ยที่ 15.35 บาท ซึ่งการจ่ายหุ้นปันผลนี้ เปรียบเสมือนการจ่ายปันผลในรูปแบบเงินสดที่อัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น แต่เป็นการปันผลไม่กระทบสถานะการเงินของบริษัท เนื่องจากอยู่ในรูปแบบของหุ้น ทั้งนี้ จะมีการเพิ่มวาระของการอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล และการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีก 28,320,176 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดให้มีขึ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1:1 เพื่อนำเงินไปขยายกองเรือของโทรีเซน ชิปปิ้ง และสนับสนุนการเติบโตของเมอร์เมด รวมถึงโอกาสในการลงทุนในหน่วยธุรกิจอื่นๆ ของ TTA

“หลังจากที่ได้ประกาศแผนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไป TTA ได้จัดกิจกรรมเดินสายพบปะผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนธุรกิจ และโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ โดยเราได้สอบถามถึงความเห็นของนักลงทุนที่มีต่อแผนการสร้างเติบโตให้กับสองธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่ง ซึ่งหลายเสียงก็มีความเห็นที่ตรงกับความเห็นของผู้บริหารและคณะกรรมการว่า นี่คือจังหวะที่ดีในการลงทุนของสองธุรกิจหลัก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้น เราจึงอยากที่จะตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนเรา และหวังว่าการมอบหุ้นปันผลนี้ จะช่วยขยายโอกาสในการมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับนักลงทุนมากขึ้น” ม.ล. จันทรจุฑา กล่าวสรุป

 

เกี่ยวกับ TTA
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการลงทุนของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจอย่างสมดุลและหลากหลาย ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ TTA ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจจากเดิมที่เคยเป็นแต่เพียงผู้ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ด้วยการขยายการลงทุนไปยังบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และนำบริษัท เมอร์เมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หลังจากนั้น บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโลจิสติกส์และปุ๋ยในเวียดนาม (Baconco) ธุรกิจเหมืองถ่านหินในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส) ธุรกิจขนส่งน้ำมัน (Petrolift) และธุรกิจท่าเรือในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (Baria)