EN TH

ข่าว

TTA แต่งตั้ง ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการแทน อัศวิน คงสิริ

กลับหน้าข่าว 19 มีนาคม 2555

กรุงเทพ 19 มีนาคม 2555 - ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด มหาชน เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบของนายอัศวิน คงสิริ และได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทน

การลาออกของนายอัศวินจะมีผลในวันที่ 31 มีนาคม 2555 เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเวลาและมีภาระกิจต่างๆ มากขึ้น และนายประเสริฐจะเข้ารับตำแหน่งในวันเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาของ TTA จะพิจารณาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวสอบแทนนายอัศวิน และประกาศการแต่งตั้งดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

"ผมในนามของคณะกรรมการทุกคนและบริษัทฯ อยากจะถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อความทุ่มเทของคุณอัศวินที่มีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นด้วยดีตลอดมา โดยในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งประธาน ท่านได้ช่วยวางโครงสร้างของการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีตามมาตรฐานสากลไว้ให้กับ TTA ซึ่งความโปร่งใสในการทำงานที่มีอยู่ในบริษัทคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความทุ่มเทดังกล่าว พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะยังคงอยู่กับเราไปจนสิ้นเดือน เพื่อให้การส่งมอบงานมีความราบรื่น ขอขอบคุณและขออวยพรให้คุณอัศวินประสบความสำเร็จในอนาคต" นายประเสริฐ กล่าว

"การลาออกจากคณะกรรมการของ TTA เป็นการตัดสินใจที่ลำบาก แต่เป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากปริมาณงานทั้งส่วนตัวและงานภายนอกของผมรัดตัวมากขึ้น ประกอบกับเราได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เช่น คุณประเสริฐมาแทน ผมจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นจะเป็นสิ่งที่คณะกรรมการยังคงให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกต่อไป โดยภายในเดือนมีนาคมนี้ ทั้งผมและคณะกรรมการจะพยายามหาและแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ"

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ TTA เมื่อการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น (AGM) เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และปัจจุบัน ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทมหาชนหลายแห่ง ได้แก่ บริษัท IRPC จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และไทยลูบเลส จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับ TTA
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการลงทุนของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจอย่างสมดุล และหลากหลาย ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ TTA ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจจากเดิมที่เคยเป็นผู้ให้บริการเรือบรรทุกสินค้า แห้งเทกองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ให้กลายกลุ่มธุรกิจเป็นรูปแบบปัจจุบัน เป็นต้นมา ด้วยการขยายการลงทุนไปยังบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และนำบริษัท เมอร์เมดเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์