EN TH

ข่าว

บอร์ด TTA มีมติจ่ายปันผล 50 สต.ต่อหุ้น พร้อมเสนออดีต CEO ปตท. ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และ CFO ของ CPN นริศ เชยกลิ่น เป็นกรรมการ

กลับหน้าข่าว 22 ธันวาคม 2554

กรุงเทพฯ/ 22 ธันวาคม 2554 -- คณะกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2554 จำนวน 50 สตางค์ต่อหุ้น ตามที่ผู้บริหารนำเสนอในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ มูลค่าเงินปันผลรวมที่จะจ่ายจำนวน 354 ล้านบาท มีจำนวนสูงกว่าผลกำไรสุทธิในปี 2554 ที่ 139 ล้านบาทถึง 2.5 เท่า ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 2.68% เมื่อคิดจากราคาหุ้นเฉลี่ยตลอดปี 2554

เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะถูกนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2555 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2554 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

"การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่า 250% ของผลกำไรสุทธิในปี 2554 เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง และสัญญาณการฟื้นตัวทางธุรกิจของ TTA ที่ชัดเจน และยังเป็นการตอกย้ำว่า TTA มุ่งมั่นและคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นเสมอมา" ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ กล่าว "หลังจากได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรหลายอย่าง เราคาดการณ์ว่า ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ธุรกิจของเมอร์เมด และธุรกิจของ UMS จะปรับตัวดีขึ้น ยกเว้นในกรณีที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีการทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในขณะเดียวกัน เราก็มั่นใจว่า ธุรกิจปุ๋ยและโลจิสติกส์ของบาคองโค ธุรกิจท่าเรือของบาเรียเซเรส และธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันของปิโตรลิฟต์ จะยังคงสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในปีหน้านี้"

"และที่สำคัญที่สุดคือ เรายังคาดว่า ธุรกิจทุกตัวจะสามารถยืนบนขาของตนเองได้ในปี 2555 เป็นต้นไป โดยมีเงินสดหมุนเวียนที่เพียงพอสำหรับการบริหารงานและรองรับการขยายกิจการในวันข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ TTA สามารถบริหารจัดการเงิน เพื่อการจ่ายเงินปันผล และเพื่อการลงทุนสำหรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างลงตัวเหมาะสม"

อัตราผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยของ TTA ที่ 2.68% นับว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินฝากประจำ 1 ปีของธนาคารชั้นนำ 4 แห่งที่ 2.19% และยังเป็นอัตราผลตอบแทนในระดับเดียวกันกับผลตอบแทนของหุ้นที่ให้เงินปันผลสูง (SET High Dividend) ในตลาดอีกด้วย

"แผนกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในสามกลุ่มธุรกิจหลักอันได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานได้ดำเนินมาครึ่งทางแล้ว โดยขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการเฝ้าคอยดูแลผลงาน ให้มีการเติบโต สร้างผลกำไรที่ตอบแทนดีกลับคืนมา เพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน แม้ว่าจะจ่ายเงินปันผลก้อนนี้ไปแล้ว เราก็ยังคงมีเงินสดเหลือเพียงพอสำหรับการขยายกิจการในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี" ม.ล. จันทรจุฑากล่าวสรุป

นอกจากนี้ บอร์ดฯ ยังอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการจำนวน 3 ท่านจากจำนวน 4 ท่านที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในเดือนมกราคม 2555 ให้กลับมาเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นาย อัศวิน คงสิริ ศาสตรจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ และ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม และอนุมัติให้แต่งตั้งนายนริศ เชยกลิ่น เข้ามาเป็นกรรมการแทน ดร.ศิริ การเจริญดี ที่จะครบวาระแต่ไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ นอกจากนี้ บอร์ดยังอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีกหนึ่งท่าน คือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดังนั้น จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมดจะเพิ่มจาก 10 เป็น 11 ท่าน

นายนริศ เชยกลิ่น ปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินบัญชีและบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการบัญชี ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิกอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ วาระการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้ง วาระการแต่งตั้งกรรมการทดแทน และวาระการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จะถูกนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2554 ด้วยเช่นกัน

บอร์ดฯ และผู้บริหารของ TTA จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จะมีขึ้นด้วยตนเอง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมอบฉันทะ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะที่มีการระบุรายละเอียดวาระการประชุมไว้อย่างละเอียดแล้วเท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านในการประชุม

เกี่ยวกับ TTA
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการลงทุนของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจอย่างสมดุลและหลากหลาย ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ TTA ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจจากเดิมที่เคยเป็นผู้ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ให้กลายกลุ่มธุรกิจเป็นรูปแบบปัจจุบัน เป็นต้นมา ด้วยการขยายการลงทุนไปยังบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และนำบริษัท เมอร์เมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หลังจากนั้น บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโลจิสติกส์และปุ๋ยในเวียดนาม (Baconco) ธุรกิจเหมืองถ่านหิน (SERI และ Merton) และธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส) ธุรกิจขนส่งน้ำมัน (Petrolif) และธุรกิจท่าเรือในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (Baria)