EN TH

ข่าว

ชี้แจงข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์

กลับหน้าข่าว 31 พฤษภาคม 2554

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL110012t/tr

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เรื่อง ชี้แจงข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่มีข่าวปรากฏตามหนังสือพิมพ์บางฉบับเกี่ยวกับผลประกอบการในอดีตของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA" หรือ "บริษัทฯ") บริษัทฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวดังนี้

บริษัทฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประกอบการในอดีตตามที่ปรากฎเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 15,000 ล้านบาท ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา เพื่อมิให้เป็นการสับสนแก่นักลงทุน บริษัทฯ ขอ ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด กันยายน 2548 จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด กันยายน 2553 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีผลกำไรรวม 25,804 ล้านบาท ดังแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

 
ล้านบาท
ปี
กำไรสุทธิ
2548
5,948
2549
3,502
2550
4,968
2551
8,776
2552
1,814
2553
796

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2011-06-01_Matichon2.pdf (Size: 576,147 bytes)
  • 2011-05-31_ThaiRath2.pdf (Size: 401,037 bytes)
  • 2011-05-31_TanHoon2.pdf (Size: 306,307 bytes)
  • 2011-05-31_BangkokPost2.pdf (Size: 651,714 bytes)
  • 2011-05-31_TTA01_TH.pdf (Size: 59,114 bytes)