EN TH

ข่าว

แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กลับหน้าข่าว 11 มกราคม 2554

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL11001t/py

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

เรื่อง : แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบว่า เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.thoresen.com ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2011-01-11_TTA_TH.pdf (Size: 59,511 bytes)