EN TH

ข่าว

TTA เสนอผู้ถือหุ้นขออนุมัติออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

กลับหน้าข่าว 20 ธันวาคม 2553

คณะกรรมการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 140 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในจำนวนนี้รวมการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อแลกกับหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมที่ออกเสนอขายเมื่อปี 2550 ที่ยังเหลืออยู่ 68.8 ล้านเหรียญสหรัฐ และอีกส่วนหนึ่งเป็นจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกใหม่

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า "การแลกเปลี่ยนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิม และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุนของ TTA เนื่องจากระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้จะยาวนานขึ้น และในขณะเดียวกัน TTA มีข้อได้เปรียบในการดำรงเงินทุนไว้ใช้เมื่อมีโอกาสการลงทุนที่ดีในอนาคต เรากำลังจะมีโอกาสเป็นครั้งที่สองในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดต่างประเทศ ซึ่ง TTA มีชื่อเสียงดีอยู่แล้วในตลาดหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ เราตั้งใจที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพชุดปัจจุบันมาใช้สิทธิแลกเปลี่ยนกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกใหม่ชุดนี้ ซึ่งจะเป็นการขยายอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมออกไป และบริษัทฯ ก็จะมีเงินทุนจำนวนพอเหมาะอีกจำนวนหนึ่งสำหรับการขยายกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญและระมัดระวังในเรื่องสัดส่วนของหนี้สินอยู่เสมอ และมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดจะมียอดรวมไม่เกิน 140 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างแน่นอน (ซึ่งรวมทั้งมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพชุดปัจจุบันและชุดใหม่ที่จะออก) อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดใหม่นี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อ TTA ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว"

"เป้าหมายของกลยุทธ์ของเราคือ การสร้างความสมดุลและกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมในสามกลุ่มธุรกิจคือ ขนส่ง พลังงาน และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระแสเงินสดของเราจะมีเสถียรภาพมากขึ้น และเราสามารถปฎิบัติตามพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมทุนของเราได้ ซึ่งกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเงินทุนครั้งนี้ ประกอบเข้ากับวินัยทางการเงินของเรา จะทำให้เราดำเนินตามแผนการเพิ่มขนาดกองเรือ แผนการขยายธุรกิจในกลุ่มพลังงานและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน และแผนการรักษาโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่ง หลักการก็คือ TTA ต้องมีการบริหารจัดการเงินทุนที่ดีต่อภาระต่างๆ ล่วงหน้า พร้อมทั้งมีเงินทุนสำรองไว้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ขณะที่ภาวะอัตราดอกเบี้ยโดยรวมจะกลับตัวเป็นขาขึ้นต่อเนื่องไปอีกสองสามปีข้างหน้า" ม.ล. จันทรจุฑา กล่าวเพิ่ม

หุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกใหม่นี้ จะมีอายุไม่เกิน 5 ปี และสามารถไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้ โดยสามารถไถ่ถอนเป็นเงินสดหรือเป็นหุ้นสามัญของ TTA โดยในครั้งที่แล้ว บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในปี 2550 และได้สำรองหุ้นสามัญไว้รองรับเป็นจำนวนร้อยละ 21 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว โดยหุ้นที่ได้สำรองไว้นั้นยังไม่มีการออกและเรียกชำระเลยจนถึงทุกวันนี้ สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกชุดใหม่นี้ บริษัทฯ จะไม่ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการสำรองหุ้นสามัญในสัดส่วนที่มากไปกว่าที่เคยได้รับการอนุมัติในคราวก่อน

ม.ล. จันทรจุฑา กล่าวอีกว่า "บริษัทฯ สามารถขยายระยะเวลา หรือลดผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม ให้เหลือผลกระทบน้อยที่สุดด้วยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากโดยเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพชุดนี้ บริษัทฯ สามารถเลือกที่จะจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพก็ได้หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขอแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพชุดนี้ครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทสามารถเลือกที่จะชำระเป็นเงินสดหรือเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ ซึ่งระยะเวลาครบกำหนด 5 ปีจะช่วยให้เราสามารถยืดระยะเวลาครบกำหนดของหุ้นกู้แปลงสภาพชุดปัจจุบันที่มีกำหนดครบอายุในปี 2553 และ 2554 ออกไปถึงปี 2559 ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้ บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนและลดผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้"

"เรากำลังจะขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนอกเหนือจากรายการนี้แล้ว เราก็ยังคงมีวงเงินหุ้นกู้เหลืออยู่อีก 6 พันล้านบาทที่เคยได้รับอนมุติไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่ง บริษัทฯ จะเลือกใช้แนวทางที่น่าสนใจที่สุดสำหรับบริษัท เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าและผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นเท่านั้น" ม.ล. จันทรจุฑา กล่าวสรุป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ โทรศัพท์ 02 250 0569 ต่อ 363 คุณ ชาร์เมน (charmaine_u@thoresen.com) หรือ ต่อ 544 คุณอมตา (amata_i@thoresen.com) หรือ บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02 694 7837 คุณดวงพร

ข้อมูลเกี่ยวกับ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ("TTA") เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งที่โดนแรกเริ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของธุรกิจเรือสินค้าแห้งเทกองและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการเดินเรือ ต่อมา บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจคลังสินค้าผ่านบริษัท บาคองโค ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับถ่านหินผ่านบริษัท เมอร์ตันกรุ๊ป และบมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส ธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันผ่านบริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด และธุรกิจท่าเรือผ่านบริษัท "Baria Serece" ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยไนโตรเจนจากธรรมชาติและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

หากสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
แผนกสื่อสารองค์กร บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ โทรศัพท์ 02 254 8437 ต่อ 393 คุณรวิษฎา อังคีรส ravisada_a@thoresen.com หรือ ต่อ 290 คุณอรสุธี กาญจโนมัยornsutee_k@thoresen.com