EN TH

ข่าว

โครงการปลูกป่าชายเลน

กลับหน้าข่าว 03 พฤศจิกายน 2553

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือฯ พร้อมพนักงานกว่า 100 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ “รวมพลังรักษ์” รักษ์โลก รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นแสมขาวจำนวน 1,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553