EN TH

ข่าว

รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

กลับหน้าข่าว 29 ตุลาคม 2553

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL10031t/py

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เรื่อง รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

เรียน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งการขายเรือ ทอร์ ไพล็อต ในนาม บริษัท ทอร์ไพล็อต ชิปปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขาย
ผู้ขาย: บริษัท ทอร์ ไพล็อต ชิปปิ้ง จำกัด
ผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายเรือ: Allseas Holdings Limited, British Virgin Islands
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย: ไม่มี

2. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ขายไป
เรือทอร์ ไพล็อต เป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป ขนาดระวางบรรทุก 33,400 เดทเวทตัน สร้างในปี พ.ศ. 2529

3. ลักษณะของรายการ
ราคาขายเรือทอร์ ไพล็อต เท่ากับ 5,825,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 173,558,787.50 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 29.7955 บาท) โดยที่ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

4. มูลค่าตามบัญชีของเรือทอร์ ไพล็อต รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าอู่แห้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นเงินประมาณ 77.14 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายเรือลำดังกล่าวและค่านายหน้าแล้วจะได้กำไรในทางบัญชีหลังหักภาษีจากการขายเรือลำนี้ประมาณ 64.04 ล้านบาท

หลังจากขายเรือทอร์ ไพล็อต กองเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะมีขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 29,260 เดทเวทตันอายุเฉลี่ยของกองเรือ 16.08 ปี

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การขายเรือเป็นไปตามสถานการณ์ของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองในปัจจุบัน ซึ่งเรือเก่าจะแข่งขันในตลาดได้น้อยลงและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานยากขึ้น คณะกรรมการของบริษัท ทอร์ ไพล็อต ชิปปิ้ง จำกัด จึงเห็นควรให้ขายเรือดังกล่าว โดยจะนำเงินที่ได้จากการขายเรือมาเพื่อการสั่งต่อเรือใหม่ตามโครงการปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ หรือเพื่อการซื้อเรือมือสองที่มีอายุน้อยลง

6. ขนาดของรายการ
เงินที่ได้รับจากการขายเรือ ทอร์ ไพล็อต คิดเป็นเงินรวม 5,825,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 173,558,787.50 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ29.7955 บาท) ขนาดของรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.36 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (สินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เท่ากับ 48,784,491,182 บาท)

เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการจำหน่ายสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว การทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

7. วันที่ส่งมอบเรือให้ผู้ซื้อ
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

(นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล)
เลขานุการบริษัทฯ

Attachments

  • 2010-10-29_TTA_TH.pdf (Size: 66,009 bytes)