EN TH

ข่าว

แจ้งการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ

กลับหน้าข่าว 05 ตุลาคม 2553

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL10029t/pc

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ

เรียน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้มีมติแต่งตั้งนายอัศวิน คงสิริ เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2010-10-05_TTA_TH.pdf (Size: 121,730 bytes)