EN TH

ข่าว

TTA ซื้อหุ้นธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันในฟิลิปปินส์ ขยายความแข็งแกร่ง ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลับหน้าข่าว 05 เมษายน 2553

(กรุงเทพ - 5 เมษายน 2553) -- TTA ขยายฐานการลงทุนเชิงกลยุทธ์เข้าซื้อหุ้นบริษัทปิโตรลิฟต์ (Petrolift) ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันในฟิลิปปินส์ ผ่านบริษัท Soleado ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อเสริมศักยภาพการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจการขนส่ง และ สนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจด้วยการสร้างความสมดุลและกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของกลุ่ม TTA

ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย  
เอเยนต์ซีส์ เปิดเผยว่า "ตามสัญญาการเข้าซื้อหุ้นนี้ Soleado จะลงทุนเงินก้อนแรกจำนวน 27,960,480 เหรียญสหรัฐ เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 489,056,155 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.834 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท Petrolift และจะจ่ายเงินสดเพิ่มอีกแต่ไม่เกิน 7,766,800 เหรียญสหรัฐ เพื่อสะท้อนสัดส่วนหุ้นของ Soleado ซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ Petrolift ซื้อเรือเพิ่มขึ้นอีก 4 ลำ และสามารถหาสัญญาเช่าเรือระยะยาวที่มีค่าตอบแทนที่ดีให้กับเรือดังกล่าวได้"

Petrolift เป็นผู้นำในธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันประเภทตัวเรือสองชั้นของอุตสาหกรรมบรรทุกน้ำมันในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญต่อภาคการขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมของฟิลิปปินส์ โดย Petrolift มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและสามารถผูกสัญญาเช่าระยะยาวกับลูกค้าไว้ได้ ซึ่งช่วยให้บริษัทมีรายได้ที่สม่ำเสมอและสามารถคาดการณ์ถึงกระแสเงินสดที่หมุนเวียนภายในบริษัทได้

Petrolift เป็นบริษัทที่ก่อตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งให้บริการที่ตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมการขนส่งน้ำมันภายในประเทศ กองเรือของ Petrolift ประกอบไปด้วย เรือบรรทุกและขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมจำนวน 9 ลำ และ เรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อีกหนึ่งลำ ความสามารถในการบรรทุกของกองเรือ Petrolift โดยรวมมีประมาณ 30 ล้านลิตรสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิง อาทิ น้ำมันปิโตรเลียม, เอธิลแอลกอฮอล์ และ สินค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สู่ท่าเรือต่างๆในประเทศฟิลิปปินส์

"การลงทุนใน Petrolift จะช่วยให้เราสามารถลดความผันผวนจากธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งและยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะเป็นการลงทุนในบริษัทที่อาจมีกองเรือถึง 14 ลำ (10 ลำในปัจจุบันและเพิ่มอีก 4 ลำภายในปีนี้) แต่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมด (เงินลงทุนก้อนแรก และเงินที่จะจ่ายเพิ่ม) เทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายในการซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองประเภท Supramax เพียงหนึ่งลำเท่านั้น  ซึ่งเราเชื่อว่า การลงทุนครั้งนี้ จะส่งเสริมการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจขนส่งของเรา  เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้น"
ม.ล. จันทรจุฑา กล่าว

"Petroliftได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้รับเหมาในการบรรทุกน้ำมันให้กับบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ในฟิลิปปินส์  ทั้งนี้กองเรือที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันของ Petrolift ประมาณร้อยละ 90 สามารถทำสัญญาเช่าระยะกลางและระยะยาวกับบริษัทน้ำมันที่สำคัญหลายแห่ง โดย Petrolift ยังเป็นผู้ให้บริการบรรทุกน้ำมันภายในประเทศเพียงรายเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทน้ำมันเหล่านั้นให้ขนส่งน้ำมันไปยังฐานปฏิบัติการของพวกเขาที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ม.ล.จันทรจุฑา กล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ  ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ เป็นเจ้าของธุรกิจเรือสินค้าแห้งเทกอง  ซึ่งให้บริการเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลาตามความต้องการของลูกค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการเดินเรือ   ต่อมา บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจคลังสินค้าผ่านบริษัท บาคองโค และธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับถ่านหินแบบผ่านบริษัท เมอร์ตันกรุ๊ป และบมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์                           
คุณรวิษฎา  อังคีรส หรือ คุณอรสุธี กาญจโนมัย  
Tel: 02 254 8437 ext. 393 or 290    
Email:ravisada_a@thoresen.com OR ornsutee_k@thoresen.com