EN TH

ข่าว

กิจกรรมเพื่อชุมชน

กลับหน้าข่าว 31 ธันวาคม 2552

บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาให้อุตสาหกรรมเดินเรือมีความก้าวหน้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนความรู้ในการปฏิบัติการจริงแก่สถาบันการเดินเรือรวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในเดือนมีนาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (Memorandum of Understanding) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพบุคลากรในธุรกิจพาณิชยนาวี และกระตุ้นให้นิสิตและนักศึกษามีความเข้าใจถึงความสำคัญของธุรกิจพาณิชยนาวี รวมทั้ง บริษัทฯ ยังให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตและนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้อีกด้วย

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิ เป็นผู้บรรยายรับเชิญในชั้นเรียนให้แก่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแห่งเกี่ยวกับความรู้ทางด้านพาณิชยนาวี ซึ่งมีพนักงานกว่า 9 คนที่อาสาให้การบรรยายเป็นจำนวนกว่า 300 ชั่วโมง การมอบเงินบริจาคสนับสนุนองค์กรสงเคราะห์เด็กต่างๆ การจัดกิจกรรมให้เด็กในชุมชนได้มาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การจัดหาเงินบริจาค เพื่อเป็นเงินทุนมอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล ตัวอย่างเช่น เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้เด็กๆ จาก Croston House เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกประดาน้ำของบริษัทฯ ในจังหวัดชลบุรี