EN TH

ข่าว

การบริจาคเงิน

กลับหน้าข่าว 31 ธันวาคม 2552

บริษัทฯ ได้สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี นิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งบุตรธิดาของลูกเรือเสมอมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนและวิทยาลัยในชนบท เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ประเทศไทย