EN TH

ข่าว

รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

กลับหน้าข่าว 15 มีนาคม 2553

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL10012t/py

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

เรื่อง รายงานการขายเรือของบริษัทย่อย

เรียน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งการขายเรือ เมอร์เมด เรสปอนเดอร์ ในนาม บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ("MOS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ("เมอร์เมด) ร้อยละ 99.99 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขาย

ผู้ขาย: บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายเรือ: Dulam International Ltd.
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย: ไม่มี

2. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ขายไป

เรือเมอร์เมด เรสปอนเดอร์ เป็นเรือบริการ (Utility vessel) เพื่อสนับสนุนงานประดาน้ำ ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2526

3. ลักษณะของรายการ

ราคาขายเรือเมอร์เมด เรสปอนเดอร์ เท่ากับ 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สองล้านห้าแสนดอลลาร์สหรัฐ อเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 81,384,750 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) (อัตรา แลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 32.5539 บาท) โดยที่ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

4. มูลค่าตามบัญชีของเรือเมอร์เมด เรสปอนเดอร์ รวมค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นเงินประมาณ 76.61 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายเรือลำดังกล่าวและค่านายหน้าแล้ว จะได้กำไรในทางบัญชีหลังหักภาษีจากการ ขายเรือลำนี้ประมาณ 1.06 ล้านบาท

5. เหตุผลในการขายเรือ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รายรับหลักของ MOS มาจากเรือเมอร์เมด คอมมานเดอร์ และเรือทีมสยาม เนื่องจากเรือทั้งสองลำ นี้มีคุณลักษณะและเทคนิคดีกว่าลำอื่นๆ ซึ่งทำให้อัตราค่าเช่าเรือและอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือสูงกว่าลำอื่นๆ ด้วย ในปี พ.ศ. 2553 MOS มีแผนที่จะเพิ่มขนาดกองเรือสนับสนุนงานประดาน้ำโดยการสั่งต่อเรือใหม่เพิ่มขึ้นสองลำได้แก่เรือเมอร์เมด เอเชียน่า และเมอร์เมด เอ็นดูเรอร์ ซึ่ง MOS ได้รับมอบเรือเมอร์เมด เอเชียน่าไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 ส่วนเรือเมอร์เมด เอ็นดูเรอร์นั้นมีกำหนดจะรับมอบเรือในไตรมาสที่ 3 ของรอบปีบัญชี 2553

จากโครงการขยายกองเรือสนับสนุนงานประดาน้ำและการเพิ่มศักยภาพกองเรือนี้ MOS จึงขายเรือบริการสนับสนุนงาน ประดาน้ำ (utility vessel) จำนวน 1 ลำ จากที่มีอยู่จำนวน 3 ลำ คือ เรือเมอร์เมด เรสปอนเดอร์ ซึ่งหลังจาก ขายเรือลำนี้ไปแล้ว MOS จะยังคงเหลือเรือบริการอีก 2 ลำ ได้แก่ เรือเมอร์เมด ซัพพอร์ตเตอร์ และเรือเมอร์เมด เพอร์ฟอร์มเมอร์ ซึ่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 MOS ได้สัญญาจาก Chevron ระยะเวลา 3 ปี เพื่องานบริการ วิศวกรรมโยธาใต้น้ำในประเทศไทย ซึ่งในปีแรกนี้จะใช้เรือบริการทั้งสองลำนี้ด้วย

6. ขนาดของรายการ

เงินที่ได้รับจากการขายเรือเมอร์เมด เรสปอนเดอร์ คิดเป็นเงินรวม 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สองล้านห้า แสนดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นเงินไทยจำนวน 81,384,750 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย ห้าสิบบาท) (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 32.5539 บาท) ขนาดของรายการดังกล่าว คิดเป็น ร้อยละ 0.17 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (สินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เท่ากับ 47,623,741,084 บาท)

การขายเรือเมอร์เมด เรสปอนเดอร์ ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูล ตามประกาศของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และไม่เข้าขายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

เมื่อรวมรายการนี้เข้ากับรายการจำหน่ายสินทรัพย์อื่นๆ ในรอบ 6 เดือน ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ การของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

7. วันที่ส่งมอบเรือให้ผู้ซื้อ

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบัญชีและการเงิน

 

หมายเหตุ ข้อมูลของเมอร์เมดที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการขายเรือเมอร์เมด เรสปอนเดอร์
สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.mermaid-maritime.com

 

Attachments

  • 2010-03-15_TTA_TH.pdf (Size: 69,773 bytes)