EN TH

ข่าว

"TTA" และ "UMS" ได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทชั้นนำที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ "ดีเลิศ" และ "ดีมาก" จากสมาคม "IOD"

กลับหน้าข่าว 25 มกราคม 2553

ม.ล. จันทรจุฑา  จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า  "TTA" ได้รับการจัดอันดับให้เป็น หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" ประจำปี 2552 จากการประเมินผลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

"รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์อันทรงคุณค่าต่อความพยายามของเราในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ให้ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดีที่สุด บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ "ดีเลิศ" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นการประเมินบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2552 จำนวนทั้งหมด 290 บริษัท" ม.ล. จันทรจุฑา  กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยูนิค ไมนิ่งเซอร์วิสเซส ("UMS") ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์สำหรับถ่านหินของ "TTA" ก็ได้รับการประเมินด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีมาก" จาก IOD ในปีนี้ด้วยเช่นกัน

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนประเมินผลได้ยึดหลักขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา("OECD") และ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ด้านบรรษัทบาล นั้นประกอบไปด้วยการพิจารณาข้อมูลของบริษัทฯในหมวดต่างๆ ดังนี้ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานต่อลูกค้าและคู่ค้า ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของบริษัทฯ

"รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของความทุ่มเทในการพัฒนาบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยมของคณะกรรมการ ทีมผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ และ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วน ได้เสียของบริษัทฯ" ม.ล. จันทรจุฑา กล่าวเพิ่มเติม

"ทั้งนี้บริษัท "TTA" และ "UMS" ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาการทำงานตามหลักบรรษัทธรรมาภิบาลและมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯอย่างมืออาชีพ ซึ่งหลักบรรษัทธรรมภิบาลนับเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเราในการปรับองค์กรให้มีธุรกิจที่หลากหลาย อันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นต่อไป" ม.ล. จันทรจุฑา กล่าวในที่สุด

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงติด 50 อันดับแรก  และยังเป็นบริษัทฯ ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสูง โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในธุรกิจด้านการขนส่ง พลังงาน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ  ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ซึ่งมีบริการครอบคลุมทั้งแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น การลงทุนในธุรกิจการให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)  การลงทุนในธุรกิจปุ๋ยและโลจิสติกส์ผ่านบริษัท บาคองโค จำกัด และธุรกิจถ่านหินผ่าน เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) จำกัด และ ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
คุณรวิษฎา  อังคีรส หรือ คุณอรสุธี กาญจโนมัย
Tel: 02 254 8437 ext. 393 or 290
Email: ravisada_a@thoresen.com OR ornsutee_k@thoresen.com