EN TH

ข่าว

ผู้ถือหุ้น TTA อนุมัติจ่ายเงินสดปันผลหุ้นละ 0.54 บาท ลดทุนและยืนยันการเพิ่มทุนรองรับเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดจำนวน 50 ล้านบาท

กลับหน้าข่าว 01 กุมภาพันธ์ 2553

ผู้ถือหุ้น TTA อนุมัติจ่ายเงินสดปันผลหุ้นละ 0.54 บาท ลดทุนและยืนยันการเพิ่มทุนรองรับเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดจำนวน 50 ล้านบาท พร้อมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 4 คนดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") อนุมัติการจ่ายเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50,000,000 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)ในอนาคต พร้อมอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการ 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในรอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินสดปันผลหุ้นละ 0.54 บาท จำนวน 708,004,413 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 382,322,383.02 บาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553"

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเลือกตั้ง นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม นางปรารถนา มงคลกุล นางโจอี้ ฮอร์น นายเทอร์เจ สเก๊า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอสและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวน 3,160,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อนการเพิ่มทุน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 50,048,452 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 933,052,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 883,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 883,004,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 883,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 933,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 933,004,413 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

"ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติการสำรองหุ้นจำนวน 50,000,000 หุ้น หรือ 50,000,000 บาท
ในปี 2542 และได้ยืนยันมติอีกครั้งหนึ่งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2552 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในระยะอันใกล้นี้ แต่บริษัทฯ ประสงค์จะสำรอง 50,000,000 หุ้นนี้ไว้ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินในอนาคตไว้ ม.ล. จันทรจุฑา กล่าว

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ ("เมอร์เมด")
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของเมอร์เมดและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของเมอร์เมด (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความตั้งใจในการทำงานและมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความสำเร็จและการเติบโตของเมอร์เมด อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและจูงใจให้พนักงานทำงานกับเมอร์เมดต่อไปในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำจำนวน 50 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง และยังเป็นบริษัทฯ ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสูง โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในธุรกิจด้านการขนส่ง พลังงาน และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น การลงทุนในธุรกิจการให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) การลงทุนในธุรกิจปุ๋ยและโลจิสติกส์ผ่านบริษัท บาคองโค จำกัด และธุรกิจถ่านหินผ่าน เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) จำกัด และ ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
คุณรวิษฎา อังคีรส หรือ คุณอรสุธี กาญจโนมัย
Tel: 02 254 8437 ext. 393 or 290
Email: ravisada_a@thoresen.com / ornsutee_k@thoresen.com