EN TH

ข่าว

TTA ประสบความสำเร็จในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ UMS

กลับหน้าข่าว 19 ตุลาคม 2552

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) เผยความสำเร็จในทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส ("UMS") ผ่าน บริษัท อะธีน โฮลดิงส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ส่งผลให้ TTA ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน UMS ทั้งสิ้นร้อยละ 89.55

กรุงเทพฯ 21 ธันวาคม 2552 - ม.ล. จันทรจุฑา  จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") เปิดเผยว่า "TTA ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด ("อะธีน") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ "TTA" ได้บรรลุการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเวส ("UMS") ไปเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 เป็นที่เรียบร้อย   โดยบริษัทฯ ได้รับซื้อหุ้นที่มีผู้มาเสนอขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 62,433,875 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของกิจการ และรับซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (UMS-W1) ที่มีผู้แสดงเจตนาขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 53,231,119 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76.05 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรได้แล้ว   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา TTA ได้ซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 48.46% จากหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของกิจการ และอีกร้อยละ 4.60 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วของกิจการ   ดังนั้น หลังจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ส่งผลให้ "TTA"  เป็นผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน UMS ในรูปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการจำนวน 136,083,041 หุ้น หรือร้อยละ 89.55 ของหุ้นทั้งหมดใน UMS และในรูปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (UMS-W1)ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ จำนวน  56,453,219 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.65 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วของกิจการ

"แม้ว่าผลการดำเนินงานโดยรวมของ UMS ในปีนี้จะต่ำกว่าในปี 2551 เนื่องจากความต้องการถ่านหินจากลูกค้าลดลง  อย่างไรก็ดี แนวโน้มระยะกลางสำหรับธุรกิจนี้ยังคงไปได้ดี และ TTA พร้อมที่จะสนับสนุนการเติบโตของ UMS ต่อไปในอนาคต

"เราเชื่อมั่นในศักยภาพและความเชี่ยวชาญ และยินดีที่ UMS จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของ TTA  ซึ่งผลสำเร็จของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จะทำให้เราสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจใน UMS ได้อย่างเต็มที่  โดยเรามองหาช่องทางในการประสานประโยชน์ร่วมกันในธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือ"  
ม.ล.จันทรจุฑา กล่าว

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์  
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงติด 50 อันดับแรก  และยังเป็นบริษัทฯ ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสูง โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในธุรกิจด้านการขนส่ง พลังงาน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ  ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ซึ่งมีบริการครอบคลุมทั้งแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น การลงทุนในธุรกิจการให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)  การลงทุนในธุรกิจปุ๋ยและโลจิสติกส์ผ่านบริษัท บาคองโค จำกัด และธุรกิจถ่านหินผ่าน เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) จำกัด และ ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)