EN TH

ข่าว

การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของ TTA

กลับหน้าข่าว 09 กุมภาพันธ์ 2553

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL10007t/pc

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เรื่อง การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานการเปิดเผยข้อมูลเลขที่ COR:MS/EL07020t/pc ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ

ตามที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 และ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 มีหุ้นกู้ แปลงสภาพคงเหลืออยู่จำนวน 113.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหมายเลขอ้างอิงข้างต้นนั้น TTA ขอรายงานว่า ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของ TTA จะเป็นราคา 51.41 บาทต่อหุ้น (เดิมราคา 51.43 บาทต่อหุ้น) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพข้อ 7.3 (iii) (B) ซึ่งระบุว่า เมื่อใดก็ตามที่ TTA มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 2 ของราคาหุ้นตามราคาตลาดใน ปัจจุบัน จะมีการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (debt and equity option) เมื่อ TTA จ่ายเงินปันผลมากกว่าระดับที่ได้ใช้ในการกำหนดราคาของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่เดิม มูลค่าส่วนที่เป็นสิทธิแปลงสภาพ ส่วนทุน (equity option) จะลดลง ยกเว้นแต่ว่าจะมีการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

จากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ TTA ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท ทำให้การจ่ายเงิน ปันผลเกินอัตราร้อยละ 2 ที่กำหนดไว้ จึงทำให้มีการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)


(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นการปรับราคาแปลงสภาพครั้งที่ 5 หลังจากที่บริษัทฯ มีการ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพครั้งที่สี่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 จากเดิมราคา 56.57 บาทต่อหุ้น เป็น 51.43 บาทต่อหุ้น

Attachments

  • 2010-02-09_TTA_2_TH.pdf (Size: 69,890 bytes)