EN TH

ข่าว

การได้รับความเห็นชอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

กลับหน้าข่าว 27 มกราคม 2553

Ref: COR:MS/EL10004t/ms

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

เรื่อง แจ้งการได้รับความเห็นชอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างจากสำนักงาน กลต.

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า โครงการร่วมลงทุนระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment program หรือ EJIP) ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นผลให้ผู้บริหารของ บริษัทฯ ได้รับยกเว้นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารตามแบบ 59-2 สำหรับหลักทรัพย์ที่ ได้มาภายใต้โครงการ EJIP

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2010-01-27_TTA_TH.pdf (Size: 59,565 bytes)