EN TH

ข่าว

รายงานการรับมอบเรือทีมสยาม

กลับหน้าข่าว 21 มกราคม 2553

Ref: COR:MS/EL10003t/ms

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

เรื่อง รายงานการรับมอบเรือทีมสยาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานการเปิดเผยข้อมูลเลขที่ COR:MS/EL09046t/ms ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ การซื้อเรือทีมสยาม

บริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553 บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ("MOS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้รับมอบเรือ ทีมสยาม จาก Team III Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Topaz Marine & Energy Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100

เรือทีมสยามเป็นเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่ควบคุมโดยระบบกำหนดตำแหน่ง 2 เครื่องยนต์ (dynamic position (class 2) construction support vessel) โดยเป็นเรือที่ MOS ได้เช่าระยะยาว มาจาก Team III Ltd. ปัจจุบันเรือลำนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่อ่าวเปอร์เซีย เรือทีมสยามมีลาน (moon pool) สำหรับใช้ ในการปฏิบัติการประดาน้ำและระบบที่ติดตั้งกึ่งถาวรเพื่อการปฏิบัติการดำน้ำลึกสำหรับรองรับนักประดาน้ำได้ 10 คน (semipermanently installed 10-man single bell saturation diving system) เรือทีมสยามมีเครน ขนาด 70 ตัน และมีที่พักสำหรับลูกเรือและเจ้าหน้าที่ได้ 135 คน

เมื่อรวมเรือทีมสยามที่เพิ่งได้รับมอบแล้ว MOS จะมีเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำทั้งสิ้นจำนวน 7 ลำ MOS ให้บริการในลักษณะที่ครบวงจรโดยมีพนักงานที่มีทักษะสูงและมีสินทรัพย์อื่นๆ ที่สำคัญได้แก่ระบบเพื่อการประดาน้ำ saturation diving systems 4 ชุด (ซึ่งรวมอยู่ในเรือที่สั่งต่อใหม่ด้วย) ระบบการดำน้ำนอกชายฝั่งที่ใช้อากาศ (air diving systems) 10 ตัว และอุปกรณ์ ROV 14 ตัว ซึ่งรวมถึงระบบที่ใช้เพื่องานก่อสร้างในน้ำลึกและ น้ำลึกมาก

นอกจากนี้ MOS ยังมีเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่อยู่ในระหว่างการสร้าง ได้แก่ เรือ เมอร์เมด เอเชียน่า และเมอร์เมด เอ็นดูเรอร์ ซึ่ง MOS จะเป็นเจ้าของเรือทั้งสองลำ ณ วันรับมอบเรือ

MOS เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันและ ก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งในภูมิภาค MOS ให้บริการการสำรวจใต้ทะเล การซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานก่อสร้างเบา และการให้บริการซ่อมแซมฉุกเฉิน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ MOS ได้ขยายการให้บริการไปยังอินเดีย จีน Sakhlin (รัสเซีย) ตะวันออกกลาง บราซิล และ United Kingdom Continental Shelf (UKCS) นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ MOS ยังได้เข้าลงนามในสัญญาพันธมิตรเพื่อขยายบริการต่างๆ ไปยังตลาดแถบยุโรปด้วย

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2010-01-21_TTA_TH.pdf (Size: 66,030 bytes)