EN TH

ข่าว

รายงานการรับมอบเรือทอร์ เฟรนด์ชิป

กลับหน้าข่าว 13 มกราคม 2553

Ref: COR:MS/EL10002t/pc

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

เรื่อง รายงานการรับมอบเรือทอร์ เฟรนด์ชิป

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานการเปิดเผยข้อมูลเลขที่ COR:MS/EL06022t/ms ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เกี่ยวกับ การซื้อเรือใหม่จำนวน 2 ลำ

บริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานว่า บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)) ได้มีการรับมอบเรือทอร์ เฟรนด์ชิป อย่างเป็นทางการจาก Oshima Shipbuilding Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ("Oshima") เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

เรือทอร์ เฟรนด์ชิป มีขนาดระวางบรรทุก 53,350 เดทเวทตัน โดยบริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด ได้ทำการสั่งซื้อไปเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่ราคา 4,085,000,000 เยน เรือลำนี้มีการติดตั้งเครนสำหรับยก สินค้า(Cargo Crane) ทั้งหมด 4 ตัว โดยเครนแต่ละตัวมีขีดความสามารถในการยกสินค้าได้ถึง 36 เมตริกตัน เรือลำนี้ สร้างโดยอู่ต่อเรือของ Oshima โดยมี Sumitomo Corporation ทำหน้าที่เป็นฝ่ายขายเรือให้กับ Oshima ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะรับมอบเรือที่สร้างโดยอู่ต่อเรือของ Oshima อีกหนึ่งลำในปี 2554

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบัญชีและการเงิน

 

(นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล)
เลขานุการบริษัทฯ

Attachments

  • 2010-01-13_TTA_TH.pdf (Size: 44,023 bytes)