EN TH

ข่าว

แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัท

กลับหน้าข่าว 08 มกราคม 2553

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL10001t/py

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553

เรื่อง : แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ทราบว่า เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.thoresen.com ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2010-01-08_TTA_TH.pdf (Size: 59,991 bytes)