EN TH

ข่าว

เมอร์เมด - การซื้อเรือทีมสยาม

กลับหน้าข่าว 28 ธันวาคม 2552

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL09046t/ms

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เรื่อง บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) - การซื้อเรือทีมสยาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") ขอยืนยันว่า บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ("MOS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ("เมอร์เมด") ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเรือ (Memorandum of Agreement) จาก Team III Ltd.รายละเอียดของการซื้อมีดังต่อไปนี้

1. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ผู้ขาย Team III Ltd.
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้เช่าเรือทีมสยามจาก Team III Ltd. มาตั้งแต่ปี 2547

2. ข้อมูลเกี่ยวกับเรือทีมสยาม

เรือทีมสยามเป็นเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่ควบคุมโดยระบบกำหนดตำแหน่ง 2 เครื่องยนต์ (dynamic position (class 2) construction support vessel) โดยเป็นเรือที่ MOS เช่าระยะยาวมาจาก Team III Ltd. ปัจจุบันเรือลำนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่อ่าวเปอร์เซีย เรือทีมสยามมีลาน (moon pool) สำหรับใช้ในการปฏิบัติการประดาน้ำ และระบบที่ติดตั้งกึ่งถาวรเพื่อการปฏิบัติการดำน้ำลึกสำหรับรองรับนักประดาน้ำได้ 10 คน (semi permanently installed 10-man single bell saturation diving system) ซึ่งเป็นของ MOS เรือทีมสยามมีเครนขนาด 70 ตัน และมีที่พักสำหรับลูกเรือและเจ้าหน้าที่ได้ 135 คน

3. มูลค่ารวมของการซื้อขาย

ราคาซื้อขายเรือทีมสยามคิดเป็นเงิน 29,500,000 (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน) ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจากับผู้ขายโดยเป็นไปตามสภาพของตลาดในปัจจุบัน และพิจารณา จากการประหยัดต้นทุนในการที่ MOS จะได้เป็นเจ้าของเรือแทนที่จะเป็นเพียงผู้เช่าเรือ รวมถึงประสิทธิภาพและคุณภาพ ของเรือและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เรือลำนี้ในอนาคต โดยที่ราคาเรือดังกล่าวเป็นราคาตลาดที่ยุติธรรม อย่างไรก็ ตาม ราคาเรือที่ซื้อนี้ไม่รวมระบบที่ติดตั้งกึ่งถาวรเพื่อการปฏิบัติการดำน้ำลึกสำหรับรองรับนักประดาน้ำได้ 10 คน (semi permanently installed 10-man single bell saturation diving system) ซึ่ง MOS เป็นเจ้าของ

เงื่อนไขการชำระเงินแบ่งออกเป็นสองงวด งวดแรกชำระร้อยละ 20 ของราคาเรือภายใน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และอีกร้อยละ 80 ของราคาเรือชำระในวันส่งมอบเรือ ดังนั้นเงินมัดจำงวดแรกจำนวน 5,900,000 (ห้าล้านเก้าแสน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือ 197,188,030 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน) โดย ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเงินบาท เท่ากับ 33.4214 จะใช้วิธีการเปิดบัญชีร่วมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (escrow account) ภายในอาทิตย์หน้านี้ การส่งมอบเรือจะกระทำในวันใดก็ได้เมื่อเรืออยู่ในสถานะที่พร้อม และเมื่อ เงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติ (condition precedent) ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 4 ได้ดำเนินการแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม จะไม่เกิน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

4. เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติก่อน

การซื้อเรือทีมสยามจะขึ้นกับเงื่อนไขที่ว่า Team III Ltd. จะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารให้ถอนจำนองเรือ ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

5. ข้อมูลเกี่ยวกับ Team III Ltd. และ MOS

Team III Ltd. เป็นบริษัทย่อยที่ Topaz Energy & Marine Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับ การคิดค้นและก่อสร้างต่างๆ (fabrication services) ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในตะวันออกกลาง Topaz Energy & Marine Ltd. เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Renaissance Services SAOG ซึ่งเป็น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Muscat

MOS เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ นอกชายฝั่งในภูมิภาค MOS ให้บริการการสำรวจใต้ทะเล การซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานก่อสร้างเบา และการให้ บริการซ่อมแซมฉุกเฉิน ปัจจุบัน MOS เป็นเจ้าของเรือทั้งสิ้น 6 ลำ และเช่าเรือ 1 ลำ (คือเรือทีมสยาม) MOS ให้ บริการในลักษณะที่ครบวงจรโดยมีพนักงานที่มีทักษะสูงและมีสินทรัพย์อื่นๆ ที่สำคัญได้แก่ระบบเพื่อการประดาน้ำ saturation diving systems 4 ชุด (ซึ่งรวมอยู่ในเรือที่สั่งต่อใหม่ด้วย) ระบบการดำน้ำนอกชายฝั่งที่ใช้อากาศ (air diving systems) 10 ตัว และอุปกรณ์ ROV 14 ตัว ซึ่งรวมถึงระบบที่ใช้เพื่องานก่อสร้างในน้ำลึกและน้ำลึกมาก MOS มีเรือสนับสนุนงานประดาน้ำที่สั่งต่อใหม่อีก 2 ลำด้วย

6. เหตุผลในการซื้อเรือ

การใช้เรือทีมสยามในการให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำสามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับ MOS นับตั้งแต่เริ่มเช่าเรือลำนี้ มาในปี 2547 ดังนั้นการซื้อเรือลำนี้จึงช่วยให้ MOS สามารถมีส่วนเป็นเจ้าของเรือลำนี้ได้ในระยะยาว และช่วยให้ MOS สามารถควบคุมการดำเนินงาน รวมทั้งบำรุงรักษา ปรับปรุงคุณภาพของเรือลำนี้ได้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เรือลำนี้สามารถ ให้บริการกับลูกค้าได้ในคุณภาพที่ดี และในที่สุดก็จะสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้กับ MOS

7. ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุม

ไม่มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของ TTA และเมอร์เมด ที่จะมีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมจากการซื้อ เรือลำนี้

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้

มาจากเงินทุนและเงินกู้ของ MOS ซึ่งในส่วนของเงินทุนจะมาจากเงินรับที่ได้มาจากการขายหุ้นเพิ่มทุนของเมอร์เมดเมื่อ เร็วๆ นี้

9. ขนาดของรายการ

มูลค่าในการซื้อเรือทีมสยามคิดเป็นเงิน 29,500,000 (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน) ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงิน 985,940,150 บาท (เก้าร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 2.37 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 (สินทรัพย์รวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เท่ากับ 41,640,829,646 บาท)

การซื้อเรือทีมสยามดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน") และไม่เข้าขายรายการ ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อรวมรายการนี้เข้ากับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือน ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบัญชีและการเงิน

 

หมายเหตุ ข้อมูลของเมอร์เมดที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการซื้อเรือทีมสยามสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ http://www.mermaid-maritime.com

Attachments

  • 2009-12-28-tta001t.pdf (Size: 95,344 bytes)