EN TH

ข่าว

การเข้าซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใน UMS

กลับหน้าข่าว 27 ตุลาคม 2552

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL09037t/pc

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานการเปิดเผยข้อมูลเลขที่ COR:MS/EL09033t/pc ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ การเข้าซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA" หรือ "บริษัทฯ") ขอรายงานให้ทราบว่า ในวันนี้ บริษัท เฮอร์เมลิน ชิปปิ้ง จำกัด ("เฮอร์เมลิน") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด ("อะธีน")

อะธีนได้เข้าทำรายการซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ("UMS") จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองรายของ UMS คือ นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร และ นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม ในจำนวน 52,858,520 หุ้น และ 20,790,646 หุ้นตามลำดับ คิดเป็นจำนวนรวม ทั้งสิ้นร้อยละ 48.46 ของทุนชำระแล้วของ UMS ในราคา 23 บาทต่อหุ้น และซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของ UMS จากนายชัยวัฒน์ เครือชะเอม จำนวน 3,222,100 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.55 ของจำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิคงเหลือของ UMS ในราคา 14.6579 บาทต่อหน่วย เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ อะธีนจะยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ใน UMS ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และคาดว่าจะ ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เพื่อเสนอซื้อหุ้นและใบสำคัญ แสดงสิทธิของ UMS จากผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือของ UMS ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
หัวหน้ากลุ่มสายงานบัญชีและการเงิน

(นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล)
เลขานุการบริษัทฯ

Attachments

  • 2009-10-27_TTA_TH.pdf (Size: 90,272 bytes)