EN TH

ข่าว

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ สนับสนุนการเพิ่มทุนของเมอร์เมด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเมอร์เมด

กลับหน้าข่าว 21 กันยายน 2552

กรุงเทพฯ (21 กันยายน 2552) - บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ หรือ "TTA" จะสนับสนุนบริษัท  เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (เมอร์เมด) ในการออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินในการขยายโอกาสทางธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการดำเนินงานทั่วไปในอนาคตให้กับเมอร์เมด

ม.ล. จันทรจุฑา  จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เมอร์เมดวางแผนที่จะระดมเงินทุนจำนวนประมาณ 156 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือคิดเป็นเงินไทยมูลค่า 3,711 ล้านบาทด้วยการออกขายหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น TTA ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเมอร์เมด จะโหวตรับรองมติการเพิ่มทุนดังกล่าวในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของเมอร์เมดซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคมนี้   และเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนและความมั่นใจของเราที่มีต่อแผนการเติบโตของเมอร์เมดนี้  TTA จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของเราที่มีทั้งหมด และยินดีที่จะรับซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อไว้ทั้งหมด  เพื่อรักษาสัดส่วนการเป็นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเมอร์เมดของเราไว้ต่อไป"   

ตามแผนการเพิ่มทุนนี้  เมอร์เมดจะออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 243,542,403 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1 บาท  เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 0.64 เหรียญสิงคโปร์ในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิมต่อ 9 หุ้นใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น  ทั้งนี้ ปัจจุบัน TTA และ Soleado (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นทั้งหมด) มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันในเมอร์เมดทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 57.1 จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและจ่ายเงินเต็มจำนวนสำหรับหุ้นเพิ่มทุนของเราที่มีจำนวนทั้งหมดประมาณ 139,163,070 หุ้นดังกล่าว

"การลงทุนในธุรกิจพลังงาน นับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของ TTA  เราให้การสนับสนุนแผนการระดมทุนนี้ เนื่องจากบริษัทฯเชื่อมั่นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะส่งผลดีต่อเมอร์เมดและผู้ถือหุ้น โดยจะทำให้เมอร์เมดมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น เพื่อดำเนินตามแผนกลยุทธ์ขยายธุรกิจที่วางไว้ และคว้าโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที"  ม.ล.จันทรจุฑา กล่าว

เกี่ยวกับ TTA
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงติด 50 อันดับแรก  และยังเป็นบริษัทฯ ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสูง โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในธุรกิจด้านการขนส่ง พลังงาน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ  ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ซึ่งมีบริการครอบคลุมทั้งแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้กับสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น การลงทุนในธุรกิจการให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)