EN TH

ข่าว

การรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : TTA

กลับหน้าข่าว 25 กุมภาพันธ์ 2552

การรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ตามที่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)(TTA) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่ม เติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้รับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ TTA

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระ (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท)

ทุนเดิม 643,684,422 บาท
ทุนใหม่ 708,004,413 บาท
จัดสรรให้ หุ้นปันผลที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 รวม 64,319,991 หุ้น
อัตราส่วน 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล
ราคาต่อหุ้น -0- บาทต่อหุ้น
วันจองซื้อและชำระเงิน 24 กุมภาพันธ์ 2552

 

Attachments

  • 2009-02-25_tta001T.pdf (Size: 45,737 bytes)