EN TH

ข่าว

แจ้งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์

กลับหน้าข่าว 09 มกราคม 2552

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL09002t/py

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552

เรื่อง : แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ ทราบว่า เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.thoresen.com ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการ

 

(น.ส. นุช กัลยาวงศา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2009-01-09_tta001T.pdf (Size: 65,323 bytes)