EN TH

ข่าว

TTA เสนอจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังอีก 0.75 บาท ควบหุ้นปันผล ตุนเงินสดเตรียมพร้อมเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อการเติบโตระยะยาว

กลับหน้าข่าว 09 ธันวาคม 2551

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) สร้างผลกำไรสุทธิรวมตลอดปี 51 ได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีผลกำไรสุทธิรวมสูงถึง 8,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.88 จากปีก่อน พร้อมเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดหุ้นละ 2.25 บาท และหุ้นปันผลอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาสถานภาพบริษัทฯ ให้เติบโตในระยะยาวต่อไป

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2551 (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2551) ว่าปีงบประมาณ 2551 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทมีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมียอดรายได้จากการดำเนินงานรวมกว่า 35,146.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70.65 เมื่อเทียบกับปี 2550 เป็นผลให้บริษัทฯ มีเงินสดจำนวนมากถึง 11,527.80 ล้านบาท ซึ่งเงินสดจำนวนมากในบัญชีงบดุลของบริษัทฯ ทำให้ บริษัทฯ มีสถานภาพความมั่นคงที่ดีและสามารถรองรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่คาดว่าจะถดถอยลงในอนาคต การที่บริษัทฯมีสภาพคล่องสูง จะเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ เข้าถือครองสินทรัพย์ หรือ เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นในราคาที่น่าลงทุนได้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำรอบปีบัญชี 2551 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 จำนวนหุ้นละ 1.50 บาท ดังนั้น บริษัทฯจะจ่ายเงิน ปันผลส่วนที่เหลือในรูปเงินสดอีกหุ้นละ 0.75 บาท พร้อมทั้งเสนอจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือเท่ากับ 0.1 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล (record date) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

"บริษัทฯ ต้องการรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง การจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลมีมูลค่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว ในการบริหารกิจการในสภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย และอาจมีภาวะที่สภาพคล่องและสินเชื่อตึงตัวทั่วโลก ฝ่ายบริหารเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุด คือ การรักษาสถานะเงินสดไว้เพื่อรองรับโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ในภายภาคหน้า" ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวเพิ่มเติม

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 50,000,00 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ อีกจำนวน 114,368,443 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 818,684,422 บาท โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 50,000,000 หุ้น และส่วนหนึ่งสำรองไว้สำหรับเป็นหุ้นปันผลจำนวน 64,368,443 หุ้น

"การเพิ่มทุนจำนวน 114,368,443 บาท หรือ 114,368,443 หุ้น นั้น ที่จริงแล้ว ประกอบด้วยส่วนที่ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้เมื่อปี 2542 เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 50,000,000 บาท และในปี 2550 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติยืนยันอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายก่อนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ ต้องลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ สามารถมีหุ้นสามัญสำรองไว้ จำนวน 50,000,000 หุ้นเพื่อการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในอนาคต"

"บริษัทฯ เชื่อว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในอนาคตมากนัก เนื่องจาก เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทฯ ได้มีการซื้อคืนพร้อมทั้งยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วน คิดเป็นจำนวนเงินต้นรวมทั้งสิ้น 33.90 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือเท่ากับร้อยละ 19.96 ของเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด บริษัทฯ หวังว่า ผู้ถือหุ้นจะเห็นว่าหุ้นปันผลที่จะได้รับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงทุนในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ราคาหุ้นของบริษัทฯ ยังต่ำอยู่" ม.ล. จันทรจุฑากล่าวเสริม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2552 ณ ห้อง เดอะ อโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพ เวลา 14.00 น.

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกองโดยให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ รวมทั้งเป็นหนึ่งในบริษัทรายใหญ่ที่ให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งเป็นหนึ่งใน 50 อันดับแรกของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง รวมทั้งมีสภาพคล่องสูง

 

Attachments

  • TTA Press Release Dividend Thai_2008_ms_final.pdf (Size: 88,792 bytes)