EN TH

ข่าว

เมอร์เมด มาริไทม์ บริษัทลูก TTA ลงทุนซื้อหุ้น 80 % ใน บ.ซีสเคป เซอร์เวยส์ สิงคโปร์ เสริมฐานธุรกิจบริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

กลับหน้าข่าว 07 กุมภาพันธ์ 2551

บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ("MOS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์) ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท ซีสเคป แปซิฟิค ลิมิเต็ด ("ซีสเคป แปซิฟิค") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวในบริษัท ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี ลิมิเต็ด ("ซีสเคป เซอร์เวยส์") เพื่อการถือครองหุ้นร้อยละ 80 ของซีสเคป เซอร์เวย์

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เปิดเผยว่า "ปัจจุบัน ซีสเคป เซอร์เวยส์ เป็นบริษัทผู้รับเหมาช่วง (sub-contractor) ที่ใหญ่ที่สุดของ MOS เพื่อเสริมงานให้บริการของ MOS ซีสเคป เซอร์เวยส์ให้บริการสำรวจใต้น้ำ (hydrographic survey) และการกำหนดตำแหน่ง (positioning services) ต่างๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสำรวจใต้น้ำจะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลหลายวิธีเพื่อแสดงภาพก้นทะเล การสำรวจใต้น้ำที่แพร่หลายมากที่สุดอย่างหนึ่ง คือ การสำรวจแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งเริ่มตั้งแต่เมื่อเริ่มโครงการไปจนถึงการสำรวจโครงสร้างต่างๆ ที่มีอยู่เดิม ใต้ทะเล ในการปฏิบัติงานจะใช้เสียงสะท้อนและอุปกรณ์เซ็นเซอร์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ เพื่อช่วยในการสำรวจ ซีสเคปจะให้บริการเพื่อการสำรวจ ตรวจสอบ งานผลิตและก่อสร้างในอุตสาหกรรมนี้"

การซื้อหุ้นซีสเคป เซอร์เวยส์ จะทำให้ธุรกิจของ MOS แข็งแกร่งขึ้น โดยทำให้ MOS สามารถรวบรวมสินทรัพย์และบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ไว้ได้ และทำให้ MOS สามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น"

การชำระเงินค่าซื้อหุ้นจะแบ่งออกเป็น 4 งวด ในงวดที่ 1 และ 2 คิดเป็นเงินรวม 5,360,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จะจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยจะใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนของ MOS ซึ่งเป็นเงินลงทุนจากเมอร์เมดที่ได้รับจากการออกเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของเมอร์เมด ส่วนการชำระเงินในงวดที่ 3 และ 4 จะชำระในปี 2552 และ 2554โดยคิดจากกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของซีสเคป เซอร์เวยส์

บมจ.เมอร์เมด มาริไทม์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์สิงค์โปร์ เมื่อเดือนตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา เพื่อขยายธุรกิจของเมอร์เมดในส่วนธุรกิจงานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ MOS มีกองเรือสำรวจและสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำรวมทั้งสิ้น 6 ลำ เป็นเรือของ MOS 4 ลำ และอีก 2 ลำเป็นเรือที่เช่ามาเสริมกองเรือ

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกองโดยให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ รวมทั้งเป็นหนึ่งในบริษัทรายใหญ่ที่ให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเป็นหนึ่งใน 50 อันดับแรกของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง รวมทั้งมีสภาพคล่องสูง