EN TH

ข่าว

TTA กำไรงามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 1.65 บาท/หุ้น ควบผ่านแผนสั่งต่อเรือใหม่อีก 4 ลำ เดินหน้าขยายธุรกิจเต็มสูบ

กลับหน้าข่าว 31 มกราคม 2551

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") รายงานผลประกอบการปี 50 มีกำไรสุทธิ 4,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 จากปีก่อน พร้อมจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ผู้ถือหุ้นหุ้นละ 1.65 บาทในเดือนกุมภาพันธ์ 51 นี้ ควบข่าวดีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบให้ซื้อเรือสั่งต่อใหม่ 4 ลำ มูลค่าลงทุนรวมกว่า 5 พันล้านบาท ต่อยอดแผนขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2550 (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2550) ว่าบริษัทฯ มียอดรายรับรวม 21,319 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,265 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 4,968 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปี 2549

ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 ในปีที่ผ่านมามีผลมาจากตลาดเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและธุรกิจบริการนอกชายฝั่งที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายน 2550 เพื่อเป็นทุนในการขยายกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และยังได้ระดมทุนจำนวน 246 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ("เมอร์เมด") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยการนำหุ้นของเมอร์เมดเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเมอร์เมดจะนำเงินทุนที่ได้ไปขยายธุรกิจด้านงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำและขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งของเมอร์เมด และจะทำให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรในกิจการที่ไม่ใช่ธุรกิจเดินเรือสินค้าแห้งเทกองเพิ่มสูงขึ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550 จำนวนหุ้นละ 0.75 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.90 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 นี้ โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ม.ล. จันทรจุฑา กล่าวอีกว่า "บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการสั่งต่อเรือใหม่ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,319,495,680 บาท (157,568,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการปรับปรุงกองเรือ และเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองซึ่งเป็นตลาดเฉพาะ"

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเลือกตั้ง ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต และนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นางโจอี้ ฮอร์น เพื่อดำรงตำแหน่งแทน นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว ที่พ้นวาระ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกองโดยให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 50 อันดับแรกของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง รวมทั้งมีสภาพคล่องสูง และเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากนิตยสารเอเชียมันนี่ ในการเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2550 (ประเภทบริษัทที่มีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลาง) ซึ่งมีการพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ บรรษัทภิบาล การเน้นมูลค่าผู้ถือหุ้นและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน