EN TH

ข่าว

TTA ขยายกองเรือสั่งต่อเพิ่มอีก 3 ลำ รับมอบเรือใหม่ 4 ปี 5 ลำลดอายุเฉลี่ยรับอุปสงค์เพิ่มขึ้น

กลับหน้าข่าว 25 กันยายน 2550

TTA สั่งซื้อเรือใหม่เพิ่มอีก 3 ลำ ขนาด Handymax มูลค่ากว่า 4.27 พันล้านบาท พร้อมรับมอบเรือลำแรก ปี 2552 ต่อเนื่องจนถึงปี 2554 ทั้งหมด 5 ลำ มุ่งลดอายุเฉลี่ยและเพิ่มขนาดกองเรือเป็น 50 ลำภายใน 4 ปีนับจากปีนี้ รองรับความต้องการตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดผยว่า บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด หรือ ทีเอสเอส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA ได้ลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองใหม่ขนาด Handymax จำนวน 3 ลำ กับ Vietman Shipbuiding Industry Group ("Vinashin")

ทั้งนี้ภายใต้สัญญาสั่งต่อเรือใหม่ระหว่าง Vinashin กับ ทีเอสเอส นั้น ทีเอสเอส ได้มอบหมายให้ Vinashin ในประเทศเวียดนาม เป็นผู้สร้างเรือรวมทั้งส่วนควบอุปกรณ์ของเรือบรรทุกสินค้าเทกอง 3 ลำ ที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยมีขนาดระวางบรรทุกต่อลำ 53,000 เดทเวทตัน ประเภท double-hulled Handymax bulk carriers

ราคาที่กำหนดเพื่อการส่งมอบเรือของเรือทั้ง 3 ลำ รวมเป็นเงิน 123,796,344 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเท่ากับ 4,275,925,721.76 บาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อ 34.54 บาท โดยจะแบ่งการชำระเงินออกเป็น 5 งวด งวดแรก บริษัทฯ จะชำระ 20% ทันทีที่มีการตกลงสัญญา งวดที่ 2-4 แบ่งเป็นงวดๆละ 20% ซึ่งจ่ายตามความคืบหน้าของการก่อสร้างเรือ และงวดที่ 5 ชำระ 20% ณ วันที่การรับมอบเรือ คาดว่าจะอยู่ในเดือนตุลาคม 2553 กุมภาพันธ์ 2554 และมิถุนายน 2554 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ราคาที่กำหนดเพื่อการส่งมอบเรือของเรือทั้ง 3 ลำ ดังกล่าว รวมการปรับปรุงรายละเอียดของเรือหลายประการให้ดีกว่าเรือตามมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้เรือมีการใช้งานได้นานขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า และความน่าสนใจให้แก่ลูกค้าของ บริษัทฯ

เงินที่จะนำมาชำระค่าซื้อเรือส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากธนาคารหลายธนาคารรวมกัน และอีกส่วนหนึ่งมาจากเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งมาจากเงินที่ได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ

"ธุรกิจหลักของ TTA คือการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดยเป็นเจ้าของ
เรือเดินทะเล และให้เช่าเรือ ซึ่งจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาด Handymax ดังนั้นการสั่งต่อเรือใหม่นี้เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงกองเรือและขยายกองเรือของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่จะลดอายุเฉลี่ยและเพิ่มขนาดเฉลี่ยของกองเรือ เพื่อเสริมความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น"

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือทั้งสิ้น 45 ลำ ซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และกำลังรอรับมอบเรือใหม่อีก 2 ลำในเดือนธันวาคม 2552 และในเดือนกันยายน 2554 และถ้าหากรวมรายการการซื้อเรือในครั้งนี้แล้ว กองเรือของโทรีเซนจะมีเรือใหม่ 5 ลำที่จะรับมอบระหว่างปี 2552 และ 2554