EN TH

ข่าว

TTA อบรมหลักสูตร Maritime Management

กลับหน้าข่าว 08 มิถุนายน 2550

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหลักสูตร Maritime Management โดยความร่วมมือระหว่าง TTA สมาคมเจ้าของเรือไทยและวิทยาศาสตร์มหาบัณทิต สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชาการ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรบนฝั่งให้มีความรู้ในเรื่องบริหารธุรกิจด้านพาณิชย์นาวี ณ อาคารมหิตลาธิเบศ ห้อง 603 จุฬาฯ เมื่อเร็วๆ นี้