EN TH

ข่าว

แก้ไขวันปิดสมดทะเบียนเพื่อรวบรวมชื่อสำหรับเงินปันผลประจำปี

กลับหน้าข่าว 12 ธันวาคม 2551

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL08027t/pc

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เรื่อง แจ้งแก้ไขวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานการเปิดเผยข้อมูลเลขที่ COR:MS/EL08025t/pc ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับแจ้งการ จ่ายเงินปันผลประจำปีและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น

ตามที่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แจ้งมติกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เรื่องการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ตามหมายเลขอ้างอิงข้างต้นไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งแก้ไขวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากเดิมกำหนดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันมาฆบูชา และเป็นวันหยุดทำการในประเทศไทย ส่วนวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลยังคงเป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 และวันกำหนดจ่ายเงิน ปันผลยังคงเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เช่นเดิม

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการ

 

(น.ส. นุช กัลยาวงศา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2008-12-12-tta001Ttt.pdf (Size: 115,413 bytes)