EN TH

ข่าว

การจัดสรร ESOP ให้แก่พนักงานเมอร์เมด

กลับหน้าข่าว 21 พฤศจิกายน 2551

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL0821t/ms

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เรื่อง : รายงานผลการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP Scheme)

เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง : รายงานการเปิดเผยข้อมูลเลขที่ COR:MS/EL07015t/pc ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550 และเลขที่ COR:MS/EL08014t/pc ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับโครงการ เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP Scheme) และการได้รับอนุญาตเกี่ยวกับโครงการ เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") ของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหมายเลขอ้างอิงข้างต้นนั้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานว่าเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ("เมอร์เมด") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 57.14 ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 698,000 หน่วย ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรง ตำแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมดและบริษัทย่อยของเมอร์เมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ พนักงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(ก) วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
(ข) ราคาเสนอขาย 0 ต่อหน่วย
(ค) ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.30 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหน่วย
(ง) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร 698,000 หน่วย
(จ) ราคาตลาดของหุ้น ณ วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.26 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหน่วย
(ฉ) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

..............................
(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการ

 

............................
(นางสาวนุช กัลยาวงศา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20081121_ttaT1.pdf (Size: 68,736 bytes)