EN TH

ข่าว

ก.ล.ต. อนุญาตโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของ MMPLC

กลับหน้าข่าว 03 กรกฎาคม 2551

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL08014t/pc

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

เรื่อง ก.ล.ต. อนุญาตโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานการเปิดเผยข้อมูลเลขที่ COR:MS/EL07015t/pc ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ง ดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหมายเลขอ้างอิงข้างต้น นั้น ระบุว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มีมติอนุมัติให้ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ("เมอร์เมด") และบริษัทย่อย ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,832,053 หน่วย ให้แก่ พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมดและบริษัทย่อย

บริษัทฯ ขอรายงานว่าเมอร์เมด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ฯ ถือหุ้นร้อยละ 55.29 ได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ) ของเมอร์เมดและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึง พนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

-----------------------------------------------
(ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)
ประธานกรรมการ

 

------------------------------------------------
(นางสาวนุช กัลยาวงศา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20080703_ttaT1.pdf (Size: 66,216 bytes)