EN TH

ข่าว

การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของ TTA

กลับหน้าข่าว 30 พฤษภาคม 2551

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL08013t/pc

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

เรื่อง การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานการเปิดเผยข้อมูลเลขที่ COR:MS/EL07020t/pc ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ

ตามที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยมี รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหมายเลข อ้างอิงข้างต้นนั้น TTA ขอรายงานว่า ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของ TTA จะเป็นราคา 57.94 บาทต่อหุ้น (เดิมราคา 58.52 บาทต่อหุ้น) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพข้อ 7.3 (iii) (B) ซึ่งระบุว่า เมื่อใดก็ตามที่ TTA มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนมากกว่า ร้อยละ 2 ของราคาหุ้นตามราคาตลาดในปัจจุบัน จะมีการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (debt and equity option) เมื่อ TTA จ่ายเงินปันผลมากกว่าระดับ ที่ได้ใช้ในการกำหนดราคาของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่เดิม มูลค่าส่วนที่เป็นสิทธิแปลงสภาพส่วนทุน (equity option) จะลดลง ยกเว้นแต่ว่าจะมีการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 คณะ กรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น.จำนวน 643,684,422 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ทำให้การจ่ายเงินปันผลเกินอัตราร้อยละ 2 ที่กำหนดไว้ จึงทำให้มีการปรับ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

...ต่อหน้า 2/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 2
เลขที่เรื่อง COR:MS/EL08013t/pc

 

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการปรับราคาหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถดูได้ละเอียดได้จาก รายงานที่ TTA แจ้งไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ที่ http://info.sgx.com/webcorannc.nsf/ef3ba6cb188613ea482571b2003641d3/6d1f56722dc1428 14825745800394209?OpenDocument

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

 

(ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)
ประธานกรรมการ

 

(น.ส. มัณฑนี สุรกาญจน์กุล)
เลขานุการคณะกรรมการ

 

หมายเหตุ : การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นการปรับราคาแปลงสภาพครั้งที่ 2 หลังจาก ที่บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศการปรับ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 จากเดิมราคา 59.90 บาทต่อหุ้น เป็น 58.52 บาทต่อหุ้น

Attachments

  • 20080530_ttaT1.pdf (Size: 75,237 bytes)