EN TH

ข่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

กลับหน้าข่าว 16 มกราคม 2551

เลขที่เรื่อง COR:MS/L08005/ms

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551

เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ได้มีมติที่จะสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 4 ลำ มูลค่ารวม 157,568,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ 5,319,495,680 บาท ตามโครงการปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ นั้น

เนื่องจาก ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 18.90 ของสินทรัพย์รวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้วจะมีขนาดของรายการรวมร้อยละ 59.62 ของมูลค่าสินทรัพย์ รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ดังนั้น ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาด หลักทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันนัดประชุม ผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์ก่อนส่งให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วันทำการ

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการ เงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับราคายุติธรรมและความสมเหตุสมผลของรายการ และให้ความเห็น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทฯ

...ต่อหน้า 2/

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 2
เลขที่เรื่อง COR:MS/L08005/ms

ข้าพเจ้าในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการ เงินอิสระเกี่ยวกับการสั่งต่อเรือใหม่ว่าเป็นการรักษาความเจริญเติบโตให้แก่บริษัทฯ และเป็นการทำรายการ ที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในระยะยาว ภายใต้สภาวะตลาดในปัจจุบัน คณะกรรมการ ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการสั่งต่อเรือใหม่สี่ลำเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคาที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายบียอร์น ออสตรอม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ดร. ศิริ การเจริญดี)
กรรมการตรวจสอบ
(นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์)
กรรมการตรวจสอบ

Attachments

  • 20080116._ttaT1.pdf (Size: 72,922 bytes)