EN TH

ข่าว

แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 1/2551 ในเว็บไซด์

กลับหน้าข่าว 14 มกราคม 2551

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL08003t/ms

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551

เรื่อง : แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยให้ทราบว่า เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.thoresen.com ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

 

(ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)
ประธานกรรมการ

 

(น.ส. นุช กัลยาวงศา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20080114_ttaT1.pdf (Size: 62,758 bytes)