EN TH

ข่าว

ขอเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

กลับหน้าข่าว 10 มกราคม 2551

Ref: COR:MS/EL08002t/pc

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551

เรื่อง ขอเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานการเปิดเผยข้อมูลเลขที่ COR:MS/EL07032t/pc ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับการประชุม สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

ตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหมายเลขอ้างอิงข้างต้นนั้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ระบุว่าจะมีวาระเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำงวดบัญชี 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551 ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 นั้น

บริษัทฯ ขอเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ชื่อที่ขีดเส้นใต้ คือ ชื่อที่แตกต่างจากที่บริษัทฯ เคยรายงานไว้ ในครั้งก่อน) ดังนี้

ก่อน
หลัง
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
2. นางณฐพร พันธุ์อุดม 2. นางณฐพร พันธุ์อุดม
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี 3. นายสุดวิน ปัญญาวงศ์ขัติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)
ประธานกรรมการ
(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20080110_ttaT1.pdf (Size: 68,702 bytes)